Regulamin korzystania z Usługi

Ostatnia aktualizacja: 13 grudzień 2019 r. Niniejsze warunki świadczenia usług (które wraz z poniższymi Warunkami dla firm stanowią “Warunki”) wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym dla użytkowników mających dostęp do Usługi, użytkowników korzystających z Usługi bez posiadania konta lub rejestrujących się na koncie dnia 13 grudnia 2019 r. lub później oraz wejdą w życie 31 stycznia 2020 r. dla użytkowników z istniejącymi kontami. Aby przejrzeć poprzednie warunki, należy kliknąć tutaj.

UWAGA: NINIEJSZE WARUNKI OBEJMUJĄ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW (PATRZ CZĘŚĆ 13), KTÓRE Z OGRANICZONYMI WYJĄTKAMI, STANOWIĄ, ŻE (1) ROSZCZENIA, KTÓRYCH DOMAGA SIĘ OD YELP SĄ WYJAŚNIANE W DRODZE ROZWIĄZANIA WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU ORAZ (2) ŻE ODRZUCA SIĘ PRAWO DO WNIESIENIA LUB UCZESTNICTWA W DOWOLNEJ KLASIE, GRUPIE LUB PRZEDSTAWICIELSKICH DZIAŁANIACH LUB POSTĘPOWANIACH.W KAŻDEJ KLASIE, GRUPIE LUB PRZEDSTAWICIELSKICH DZIAŁANIACH LUB POSTĘPOWANIACH.

Warunki te regulują dostęp i korzystanie z naszych produktów i usług, w tym oferowanych za pośrednictwem naszych witryn internetowych, eventów, kanałów komunikacyjnych (np. E-maile, rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe) i aplikacji mobilnych (łącznie “Usługa”). Przechodząc  i korzystając z Usługi oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Warunki w formie prawnie wiążącej umowy z: (i) Yelp Inc., korporacją z Delaware z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, jeżeli użytkownik nie jest mieszkańcem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”) lub Szwajcarii; lub (ii) Yelp Ireland Ltd., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem Republiki Irlandii i posiadającą siedzibę tamże , jeśli użytkownik jest mieszkańcem kraju w EOG lub Szwajcarii. „Yelp” oznacza, odpowiednio, Yelp Inc. lub Yelp Ireland Ltd. Użytkownik, który nie chce lub nie jest w stanie przestrzegać niniejszych warunków nie może uzyskać dostępu ani korzystać z Usługi. Aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach i instrukcjach dotyczących Usługi, proszę kliknąć tutaj.

 1. DEFINICJE
  1. Strony. Słowa „ty” i „twój” odnoszą się do użytkownika Usługi. “Użytkownik” jest osobą, która uzyskuje dostęp lub w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi. “My,” “nas,” oraz “nasz” odnosi się do Yelp i spółek podległych.
  2. Treść.Treść” oznacza tekst, obrazy, zdjęcia, audio, wideo i wszystkie inne formy danych lub komunikacji. “Twoje treści” oznacza treści, które przesyłasz lub przekazujesz, za pośrednictwem lub w związku z Usługą, takie jak oceny, recenzje, zdjęcia, filmy, komplementy, zaproszenia, zameldowania, głosy, działania związane ze znajomymi i śledzeniem innych użytkowników, bezpośrednie wiadomości i informacje, które składają się na profil użytkownika lub stanowią sugestie dotyczące strony biznesowej. “Treści użytkownika” oznacza treści, które użytkownicy dostarczają lub przesyłają za pośrednictwem Usługi lub w związku z nią. “Treści Yelp” oznacza treści, które tworzymy i udostępniamy w związku z Usługą. “Treści osób trzecich” oznacza treści, które pochodzą od stron innych niż Yelp lub jej użytkowników, udostępniane w związku z Usługą. “Treści usługi” oznacza całą treść udostępnioną w związku z Usługą, w tym twoje treści, treści użytkownika, treści Yelp i treści stron trzecich.
  3. Witryny i konta. „Witryna konsumencka” oznacza witrynę konsumencką Yelp (www.yelp.com i powiązane domeny) oraz aplikacje mobilne. „Konto konsumenta” oznacza konto utworzone przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do witryny konsumenta lub korzystania z niej. „Konto firmowe” oznacza konto utworzone przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do witryny Yelp dla właścicieli firm lub korzystania z niej (biz.yelp.com i powiązanych domen) oraz aplikacji mobilnych. „Konto” oznacza dowolne konto konsumenta lub konto firmowe.
 2. ZMIANY WARUNKÓW
  Warunki mogą być co pewien czas zmieniane. Najbardziej aktualna wersja niniejszych Warunków będzie znajdowała się tutaj. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że dostęp lub korzystanie z Usługi jest regulowane przez Warunki obowiązujące w chwili uzyskania dostępu do Usługi lub jej używania. Jeśli w niniejszych Warunkach wprowadzimy istotne, w naszym mniemaniu, zmiany, to przed ich wejściem w życie powiadomimy użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną, poprzez umieszczenie odpowiedniej wiadomości w Usłudze lub za pomocą jakiejkolwiek innej metody. U góry tej strony umieszczona także zostanie data ostatniego wprowadzenia takich zmian. Zalecane jest regularne przeglądanie niniejszych Warunków, ponieważ ich uaktualnione wersje stają się wiążące. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że dalszy dostęp do Usługi lub kontynuowanie korzystania z niej po wejściu w życie takich modyfikacji Warunków jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.
 3. TŁUMACZENIA
  Dla wygody użytkowników niniejsze Warunki mogą zostać przetłumaczone na inne języki. Niemniej jednak wersja angielska określa relacje z firmą Yelp, a jakiekolwiek niezgodności między różnymi wersjami językowymi będą rozstrzygane na korzyść wersji angielskiej dostępnej tutaj.
 4. KORZYSTANIE Z USŁUGI
  1. Uprawnienia. Aby uzyskać dostęp do Usługi lub z niej korzystać należy posiadać niezbędne pełnomocnictwa i upoważnienia do przestrzegania niniejszych warunków. Nie można uzyskać dostępu ani korzystać z Usługi, jeśli jest się konkurentem Yelp lub jeśli wcześniej został zablokowany dostęp do Usługi lub zostało zamknięte konto.
  2. Zezwolenie na korzystanie z Usługi. Udzielamy użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z Usługi w zakresie wynikającym z niniejszych Warunków. Używanie Usługi odbywa się na własne ryzyko, pod którym to pojęciem rozumiane jest także ryzyko narażenia się na treści obraźliwe, nieprzyzwoite, nieodpowiednie, niedopuszczalne, niekompletne, nieodpowiednio oznaczone jako zawierające potencjalne ryzyko lub niebezpieczeństwo lub z innych względów uznane za niewłaściwe.
  3. Dostępność Usługi. Usługa może być modyfikowana, aktualizowana, a jej działanie zawieszane lub przerywane w dowolnym momencie bez powiadomienia ani ponoszenia odpowiedzialności.
  4. Konta. Aby móc korzystać z niektórych funkcji oferowanych w Usłudze, konieczne jest utworzenie konta i podanie pewnych informacji na swój temat. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie poufności hasła do swojego Konta. Jest on także odpowiedzialny za wszelkie aktywności związane z Kontem. Użytkownik potwierdza, że niezwłocznie zawiadomi nas o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu jego konta. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
   Konto konsumenckie służy wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i nie uprawnia użytkownika do tworzenia ani używania konta konsumenckiego w imieniu jakiejkolwiek innej osoby. Podczas jego tworzenia konieczne jest podanie pełnych i dokładnych informacji na swój temat, co ma na celu zwiększenie wiarygodności użytkownika jako osoby wnoszącej wkład do Usługi. Zabronione jest podszywanie się pod inną osobę, podawanie adresu e-mail innego niż własny, tworzenie wielu kont lub przekazanie konta konsumenckiego na inną osobę bez uprzedniej zgody Yelp.
  5. Komunikacja z Yelp i innymi podmiotami. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od innych użytkowników i Yelp za pośrednictwem Usługi lub za pośrednictwem innych kanałów, takich jak wiadomości e-mail, powiadomienia push, wiadomości tekstowe (w tym wiadomości SMS i MMS) oraz rozmowy telefoniczne. Komunikaty te mogą promować Yelp lub firmy zarejestrowane na Yelp i mogą być inicjowane przez Yelp, firmy zarejestrowane na Yelp lub innych użytkowników. Użytkownik ponadto akceptuje, że wiadomości mogą być wysyłane za pomocą automatycznego systemu wybierania numerów i że mogą one powodować pobranie opłaty przez operatora telefonicznego za niektóre rodzaje komunikacji, takie jak wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas jeśli podany nam numer (lub numer) telefonu został zmieniony lub odłączony. Należy pamiętać, że wszelkie wiadomości, w tym połączenia telefoniczne z Yelp lub poprzez Usługę mogą być monitorowane i rejestrowane w celu kontroli jakości.
   Można zrezygnować z niektórych metod komunikacji tutaj.
 5. TREŚĆ
  1. Odpowiedzialność za swoją treść. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją treść, która po opublikowaniu na Yelp nie zawsze może zostać wycofana. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z jego treścią, w tym także jest świadomy faktu, że działania innych osób mogą zależeć od jakości, dokładności lub wiarygodności tych treści, a także tego, że podanie w nich osobistych informacji może spowodować pewne ryzyko. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem treści lub posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z nich oraz do upoważniania innych osób do ich używania, w zakresie opisanym w niniejszych Warunkach. Użytkownik nie może zakładać, że jego treść jest w jakikolwiek sposób sponsorowana lub uwiarygodniana przez Yelp.

   Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli na przykład jego treści zawierają fałszywe informacje, celowo wprowadzające w błąd lub zniesławiające; naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki handlowe, znaki usługowe, patenty, tajemnicę handlową, prawo moralne, prawo do prywatności, prawo do publikowania lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej lub prawa majątkowe; zawierają materiały niezgodne z prawem, w tym nielegalne materiały nawołujące do nienawiści lub pornografię; są skierowane przeciw osobom niepełnoletnim lub im szkodzą; naruszają inne przepisy lub regulacje prawne bądź niniejsze Warunki.

  2. Prawo firmy Yelp do korzystania z treści użytkowników. Możemy korzystać z treści użytkowników w różny sposób, w tym prezentować je publicznie, zmieniać ich format, umieszczać w reklamach lub w innych miejscach, tworzyć prace pochodne na ich podstawie, promować je i dystrybuować, jak również zezwalać innym podmiotom na takie działania w ich witrynach internetowych lub na ich platformach medialnych („Inne media”). W związku z powyższym, niniejszym użytkownik udziela nam nieodwołalnych praw do używania jego treści w dowolnym celu, przy czym nie są one ograniczone geograficznie, mają charakter wieczysty, niewyłączny, bezpłatny, przenośny oraz podlegają cesji lub sublicencjonowaniu. Ponadto, użytkownik nieodwołalnie udostępnia swoje treści innym użytkownikom Usługi oraz Innych mediów w związku z korzystaniem przez nich z Usługi i jakichkolwiek Innych mediów. Końcowo, użytkownik nieodwołalnie zrzeka się na rzecz Yelp i jego użytkowników wszelkich roszczeń dochodzenia swoich praw moralnych lub przypisanych w odniesieniu do swoich treści. Określenie „używać” oznacza używanie, kopiowanie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie, usuwanie, analizowanie, komercjalizowanie i opracowywanie prac pochodnych na podstawie treści użytkownika.
  3. Własność. Zgodnie z umową między użytkownikiem a Yelp, użytkownik jest właścicielem swoich treści. My jesteśmy właścicielami treści Yelp, w tym również, ale nie wyłącznie, interfejsów graficznych, funkcji interaktywnych, grafik, wzorów, kompilacji (w tym również, ale nie wyłącznie, naszej selekcji, koordynacji, zgrupowania i umiejscowienia treści użytkowników i innych treści Usługi), kodu komputerowego, produktów, oprogramowania, zagregowanych ocen recenzji gwiazdkami oraz wszelkich innych elementów i części Usługi z wyłączeniem  treści użytkownika i treści stron trzecich. Jesteśmy również właścicielem praw autorskich, znaków handlowych, znaków usługowych, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej i praw majątkowych na całym świecie powiązanych z treścią Yelp oraz Usługą, które są chronione prawami autorskimi, przepisami dotyczącymi wzorów użytkowych, prawem patentowym, przepisami dotyczącymi tajemnic handlowych oraz wszelkimi innymi prawami i regulacjami dotyczącymi własności intelektualnej oraz prawami majątkowymi. W związku z powyższym, zabronione jest sprzedawanie, licencjonowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, odtwarzanie, dystrybucja, tworzenie prac pochodnych i adaptacji, publiczne prezentowanie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób Treści Yelp w całości lub w części, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielona zostanie wyraźna zgoda Yelp. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie i jednoznacznie określonych w niniejszym dokumencie, nie udzielamy użytkownikowi żadnych dorozumianych praw, a wszelkie prawa do Usługi i treści Yelp są zachowane przez nas.
  4. Reklama. Firma Yelp i jej licencjobiorcy mogą publicznie wyświetlać reklamy, płatne treści i inne informacje w pobliżu lub w powiązaniu z Twoją treścią. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego wynagrodzenia za takie reklamy. Sposób realizacji, tryb i zakres działań reklamowych mogą ulec zmianie bez potrzeby powiadamiania użytkownika.
  5. Inne. Treść użytkownika (w tym jakiekolwiek treści, które mogły zostać utworzone przez użytkowników zatrudnionych lub wynajętych przez firmę Yelp) niekoniecznie odzwierciedla opinie firmy Yelp. Z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo, nie mamy obowiązku zatrzymywać ani dostarczać użytkownikowi kopii jego treści i nie gwarantujemy jakiejkolwiek formy poufności w odniesieniu do treści użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, monitorowania, edytowania lub przywracania treści użytkownika, według własnego uznania, z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadamiania użytkownika. Przykładowo, możemy usunąć recenzję, jeśli uznamy, że narusza nasze Wytyczne treści. Z wyjątkiem przypadków zgodnych z Weryfikacyjnym Programem Licencyjnym Yelp, Yelp nie podejmuje prób weryfikacji żadnych licencji lokalnych firm lub ich przedstawicieli – to konsumenci powinni zapytać o wszelkie licencje, które firma może posiadać. Firmy, których licencje zostały zweryfikowane przez Yelp posiadają odznakę „Zweryfikowana Licencja” na swojej stronie firmowej Yelp.
 6. REZERWACJE I TRANSAKCJE
  1. Ogólnie. Za pośrednictwem Usługi można uzyskać dostęp do funkcji, które umożliwiają rezerwowanie lub dokonywanie transakcji online z lokalnymi firmami np. dokonywanie rezerwacji w restauracji lub w spa, zamawianie dostawy żywności lub planowanie spotkań. Funkcje te mogą być zapewniane przez partnerów zewnętrznych Yelp, w tym za pośrednictwem formatów iframe lub podobnych, a ich używanie może podlegać innym lub dodatkowym warunkom przedstawionym w ramach procesu rezerwacji lub transakcji. Należy pamiętać, że partnerzy zewnętrzni i/lub firmy lokalne zajmujące się transakcjami są odpowiedzialni za realizację takich rezerwacji i transakcji.
  2. Płatności i odwołanie. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych karty kredytowej w celu potwierdzenia rezerwacji oraz może być obciążony obowiązującymi opłatami, w tym opłatami za odwołanie lub niepojawienie się, zgodnie z zasadami odwołania transakcji obowiązującymi w lokalnej firmie podanymi w momencie rezerwacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Yelp może pośredniczyć przy takich płatnościach i opłatach w imieniu firmy lokalnej prowadzącej transakcję.
  3. Kupony. Wszelkie kupony, które firma Yelp może wystawić na użytek w związku z Usługą nie mogą być przenoszone (chyba że jest to określone przez prawo), nie można ich wymieniać na gotówkę ani na inne świadczenia i automatycznie wygasają po upływie trzydziestu (30) dni od daty wydania, chyba że określono inaczej. Jeśli konto użytkownika nie jest aktywne, nie będzie możliwe korzystanie z nieprzeterminowanych i niewykorzystanych kuponów, a wszelkie takie kupony automatycznie wygasną i nie można będzie ich wymienić, chyba że określi to prawo.
 7. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE
  Nie jesteśmy zobligowani do wyegzekwowania Warunków w Twoim imieniu od innego użytkownika. Jakkolwiek zachęcamy do informowania nas o potencjalnych naruszeniach Warunków przez innych użytkowników, zastrzegamy sobie prawo do wyjaśnienia takich sytuacji i podjęcia odpowiednich w naszym mniemaniu działań.
  1. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
   1. zapoznał się z naszymi Wytycznymi dotyczącymi treści i je zrozumiał;
   2. zapoznał się z naszymi Zasadami Polityki Prywatności i je zrozumiał. Jeśli witryna jest używana poza terytorium Stanów Zjednoczonych, użytkownik wyraża zgodę na przetransferowanie swoich danych osobowych do USA i przetwarzanie ich w tym kraju; oraz
   3. przed udziałem w jakimkolwiek wydarzeniu zamieszczonym w Usłudze, użytkownik ma obowiązek przeczytać i wyrazić zgodę na nasze Zasady i warunki eventów.
  2. Użytkownik oświadcza również i gwarantuje, że nie będzie pomagał, zachęcał ani umożliwiał innym osobom korzystania z Usługi w celu:
   1. naruszania naszych Warunków, w tym Wytycznych dotyczących treści i Zasad i warunków eventów;
   2. publikowania jakichkolwiek fałszywych lub zniesławiających recenzji, wymieniania się pozytywnymi recenzjami z innymi osobami lub rekompensowania lub otrzymywania rekompensaty za publikowanie, wstrzymywanie się od publikowania lub usuwanie recenzji;
   3. naruszania praw stron trzecich, w tym naruszania poufności, praw autorskich, znaków handlowych, patentów, tajemnicy handlowej, prawa moralnego, prawa do prywatności, prawa do publikowania lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej lub praw majątkowych;
   4. grożenia, prześladowania, wyrządzania szkód lub molestowania innych osób bądź promowania fanatyzmu religijnego lub dyskryminacji;
   5. promowania firm bądź innych przedsięwzięć lub wydarzeń komercyjnych, korzystania z witryny w celach komercyjnych, z wyjątkiem korzystania z konta firmowego i sytuacji wyraźnie dozwolonych w Warunkach dla firm;
   6. wysyłania masowych ilości wiadomości e-mail, ankiet lub innych wiadomości w dużych ilościach, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych; uczestniczenia w spamowaniu za pomocą słów kluczowych lub innych próbach manipulowania wynikami wyszukiwania w Usłudze, recenzjami Oprogramowania Rekomendacji (zgodnie z poniższą definicją w Warunkach dla firm) lub innymi witrynami stron trzecich;
   7. wyłudzania danych osobowych od nieletnich lub przesyłania pornografii;
   8. naruszania obowiązującego prawa;
   9. modyfikowania, adaptowania, przywłaszczania, kopiowania, rozpowszechniania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych lub adaptacji, publicznego prezentowania, sprzedawania, wymieniania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób Usługi lub treści Usługi (innej niż treść użytkownika) z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielona zostanie wyraźna zgoda Yelp;
   10. używania robotów, pająków, aplikacji do przeszukiwania witryn i pobierania ich treści lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu, skopiowania, pobrania danych lub zindeksowania jakiejkolwiek części Usługi lub treści Usługi, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielona zostanie zgoda Yelp (np. Jak opisano w www.yelp.com/robots.txt);
   11. inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Usługi, chyba że obowiązujące prawo zakazuje tego ograniczenia, w takim przypadku zobowiązuje się dostarczyć nam powiadomienia 30 dni przed faktem tutaj;
   12. usuwania lub modyfikowania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach handlowych lub innych prawach majątkowych, pojawiających się w dowolnej części Usługi lub w materiałach drukowanych lub kopiowanych z Usługi;
   13. rejestrowania, przetwarzania lub wydobywania informacji na temat użytkowników;
   14. uzyskiwania dostępu, pobierania lub indeksowania dowolnej części Usługi w celu stworzenia lub wypełnienia możliwej do przeszukiwania bazy danych zawierającej recenzje firmowe;
   15. przeformatowania lub zmiany kompozycji jakiejkolwiek części Usługi;
   16. podejmowania jakiegokolwiek działania powodującego lub mogącego powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże w naszym mniemaniu obciążenie infrastruktury Yelp lub w inny sposób generującego nadmierny ruch w Usłudze;
   17. podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usługi, Kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Usługą, stosując metody hakerskie, poszukiwanie hasła lub inne metody;
   18. korzystania z Usługi lub treści Usługi w celu przesyłania jakichkolwiek wirusów komputerowych, bugów, usterek, koni trojańskich, złośliwego kodu, oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania lub innych przedmiotów o charakterze destrukcyjnym lub szkodliwym;
   19. używania urządzeń, programów lub procedur zakłócających prawidłowe działanie Usługi lub podejmowania jakichkolwiek prób zakłócenia poprawnego działania Usługi;
   20. używania Usługi w celu naruszania bezpieczeństwa sieci komputerowych, łamania haseł lub kodów szyfrujących; dezorganizowania działania lub zakłócania zabezpieczeń Usługi lub treści Usługi bądź powodowania innego rodzaju szkód;
   21. usuwania, omijania, wyłączania, uszkadzania lub zakłócania w inny sposób funkcji związanych z bezpieczeństwem Usługi, funkcji zapobiegających lub ograniczających używanie lub kopiowanie treści Usługi bądź funkcji nakładających ograniczenia na użytkowanie Usługi.
 8. DODATKOWE ZASADY I WARUNKI
  1. Spory dotyczące praw autorskich i znaków handlowych. Użytkownik zgadza się postępować zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi naruszenia praw w zakresie powiadamiania nas o sporach dotyczących praw autorskich i znaków handlowych w odniesieniu do treści użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy przekazać każde powiadomienie przesłane zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi naruszenia prawa użytkownikowi, który zgłosił sporną dot. treści użytkownika.
  2. Dodatkowe warunki. Korzystanie z Usługi podlega wszelkim dodatkowym warunkom, zasadom, regułom lub wytycznym, które będziemy publikować lub zamieszczać w Usłudze lub znajdujących się w niej łączach. (“ Dodatkowe warunki”). Wszystkie dodatkowe warunki są włączone do niniejszych Warunków i stanowią ich część. Jeśli użytkownik posiada Konto firmowe, obowiązują go Warunki dla firm określone poniżej.
 9. PROPOZYCJE I ULEPSZENIA
  Wysyłając nam swoje opinie, sugestie, dokumenty lub propozycje („Opinie”), użytkownik jednocześnie potwierdza, że (i) opinie nie zawierają informacji poufnych ani stanowiących własność jakichkolwiek osób trzecich; (ii) nie jesteśmy wyraźnie ani w sposób dorozumiany zobowiązani do zapewnienia poufności otrzymywanych Opinii; (iii) możemy już rozpatrywać lub opracowywać rozwiązania zbliżone do przedstawionych w Opiniach; (iv) nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania, rozważania lub implementacji Opinii lub ich całkowitego bądź częściowego zwrotu do użytkownika; (v) udziela nam nieodwołalnej licencji na używanie, modyfikowanie, publikowanie, rozpowszechnianie i sublicencjonowanie Opinii oraz opracowywanie na ich podstawie dzieł pochodnych, przy czym nie jest ona ograniczona geograficznie, ma charakter niewyłączny, bezpłatny i wieczysty oraz podlega przeniesieniu, cesji i sublicencji, a użytkownik nieodwołalnie rezygnuje na rzecz firmy Yelp i jej użytkowników z wszelkich roszczeń oraz dochodzenia swoich praw moralnych związanych z tymi Opiniami.
 10. TREŚCI I USŁUGI STRON TRZECICH
  Usługa może zawierać treści stron trzecich lub zawierać łącza do innych witryn lub aplikacji (każde z osobna “Usługa stron trzecich”). Nie kontrolujemy ani nie uwiarygadniamy żadnych treści stron trzecich ani usług stron trzecich. Użytkownik potwierdza, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność lub dokładność takich usług stron trzecich ani za ich treść. Używanie i poleganie na treści stron trzecich lub ich usługach odbywa się na własne ryzyko.

  Niektóre z usług udostępnianych za pośrednictwem Usługi i Usług stron trzecich mogą podlegać dodatkowym warunkom świadczenia usług przez strony trzecie, politykom prywatności, warunkom licencjonowania i ujawnieniom oraz innym warunkom i zasadom, w tym między innymi warunkom zamieszczonym tutaj. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z wszelkimi obowiązującymi warunkami stron trzecich.

 11. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Użytkownik zgadza się na zabezpieczenie, ochronę i zwolnienie z odpowiedzialności firmy Yelp, jej spółek kontrolujących, podmiotów zależnych, stowarzyszonych, wszelkich powiązanych firm, dostawców, licencjodawców i partnerów, a także funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, wykonawców i przedstawicieli każdej z nich (łącznie “Podmioty Yelp”) przeciwko wszelkim roszczeniom, działaniom, żądaniom, stratom, odszkodowaniom, kosztom, zobowiązaniom i wydatkom z powodu stron trzecich (w tym, między innymi, kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych) związanych lub wynikających z: (i) dostępu do Usługi lub korzystania z niej, łącznie z treścią użytkownika, (ii) naruszenia Warunków, (iii) naruszenia oświadczeń i zapewnień użytkownika udzielonych zgodnie z niniejszymi Warunkami, (iv) wszelkich produktów lub usług zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika w związku z Usługą, (v) produktów lub usług użytkownika, ich marketingu lub dostarczania ich użytkownikom końcowym, lub (vi) naruszenia przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią korzystającą z konta użytkownika, jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Firma Yelp zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, na koszt użytkownika, zmierzających do zapewnienia sobie wyłącznej obrony i kontroli w zakresie dowolnych kwestii, w których przypadku użytkownik miał zwolnić firmę Yelp z odpowiedzialności. Użytkownik potwierdza, że będzie współpracował z firmą Yelp w razie konieczności obrony przed takimi roszczeniami. Użytkownik potwierdza, że nie będzie rozstrzygał takich kwestii bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Yelp. Firma Yelp podejmie uzasadnione starania w celu powiadomienia użytkownika o takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach z chwilą, gdy tylko uzyska takie informacje.
 12. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TĄ SEKCJĄ, PONIEWAŻ PRZEDSTAWIONE W NIEJ ZAPISY OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW YELP WOBEC UŻYTKOWNIKA. KAŻDA Z PONIŻSZYCH SUBSEKCJI MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI DOZWOLONEGO PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWNE. ŻADEN Z NINIEJSZYCH ZAPISÓW NIE MA NA CELU OGRANICZANIA ŻADNYCH PRAW UŻYTKOWNIKA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ W MYŚL PRAWA OGRANICZONE. UZYSKANIE DOSTĘPU DO USŁUGI LUB KORZYSTANIE Z NIEJ OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I POTWIERDZIŁ NINIEJSZE WARUNKI, W TYM ZAPISY Z TEJ SEKCJI. ZGODA NA NINIEJSZE WARUNKI JEST RÓWNOZNACZNA Z REZYGNACJĄ UŻYTKOWNIKA Z CZĘŚCI PRAW.
  1. USŁUGA ORAZ JEJ TREŚĆ JEST UDOSTĘPNIANA UŻYTKOWNIKOWI NA ZASADACH „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” (AS IS), „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” (WITH ALL FAULTS) ORAZ „W RAMACH DOSTĘPNOŚCI” (AS AVAILABLE), PRZY CZYM JEST JEDNOZNACZNIE ZROZUMIAŁE, ŻE PODMIOTY YELP NIE MOGĄ MONITOROWAĆ, KONTROLOWAĆ ANI WERYFIKOWAĆ TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH. W ZWIĄZKU Z TYM, KORZYSTANIE Z USŁUGI ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. PODMIOTY YELP NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH DEKLARACJI ANI OBIETNIC DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI ORAZ WIARYGODNOŚCI USŁUGI, JEJ BEZPIECZEŃSTWA I STOPNIA OCHRONY, ALE NIE OGRANICZA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH UŻYTKOWNIKA,  ANI PREZENTOWANYCH W NIEJ TREŚCI. W ZWIĄZKU Z TYM, PODMIOTY YELP NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA CIAŁA, STRATY LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ, PRZYKŁADOWO, Z NIEPRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA USŁUGI, WYCZERPANIA MOCY BATERII LUB INNEJ UTRATY FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZEŃ WYKORZYSTYWANYCH DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO USŁUGI, NIEDOSTĘPNOŚCI WITRYNY, ZABEZPIECZEŃ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUB POLEGANIA UŻYTKOWNIKA NA JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI WYKAZÓW, OCEN, RECENZJI (W TYM ICH TREŚCI LUB POMINIĘCIA TREŚCI, KOLEJNOŚCI ORAZ WYŚWIETLANIA), METRYK LUB INNYCH TREŚCI ZAWARTYCH NA, UŻYWANYCH LUB UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ USŁUGĘ.
  2. PODMIOTY YELP NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH DEKLARACJI ANI OBIETNIC WOBEC JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH, TAKICH JAK FIRMY LUB REKLAMODAWCY WYSZCZEGÓLNIENI W USŁUDZE BĄDŹ OFERUJĄCY PRODUKTY I USŁUGI POPRZEZ USŁUGĘ, ANI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI. PODMIOTY YELP NIE SĄ ZATEM ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA, STRATY LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z DZIAŁAŃ LUB POMINIĘĆ STRON TRZECICH, W TYM PRZYKŁADOWO NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA TREŚCI, TOŻSAMOŚCI LUB DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ INNEGO UŻYTKOWNIKA LUB FIRMĘ, ANI ZA NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z KONTAKTÓW Z FIRMAMI LUB REKLAMODAWCAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI W USŁUDZE. ZAKUP LUB KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH W USŁUDZE PRZEZ OSOBY TRZECIE ODBYWAJĄ SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA.
  3. WYŁĄCZNYM PRAWEM UŻYTKOWNIKA I ZADOŚĆUCZYNIENIEM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z USŁUGI, POWIĄZANYCH USŁUG LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ SKARGI POWINNY BYĆ REZYGNACJA Z DOSTĘPU DO USŁUGI I ZAPRZESTANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NIEJ.
  4. MAKSYMALNA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW YELP WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU STRAT LUB SZKÓD PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ LUB NINIEJSZYMI WARUNKAMI JEST OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z KWOT: (i) ZAPŁACONEJ KWOTY, JEŻELI TAKA KWOTA ZOSTAŁA ZAPŁACONA, PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODMIOTOM YELP W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED DZIAŁANIEM SKUTKUJĄCYM ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB (ii) 100 USD (LUB EKWIWALENT WALUTY LOKALNEJ).
  5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW YELP OGRANICZA SIĘ DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO, PODMIOTY YELP SĄ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (i) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, WIĄŻĄCE SIĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ LUB UTRATĄ ZAUFANIA; (ii) UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODU; (iii) ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY; (iv) NARUSZENIE REPUTACJI; (v) UTRATĘ INFORMACJI LUB DANYCH; (vi) ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ODNIESIENIU DO ALARMU KONSUMENCKIEGO OPUBLIKOWANEGO NA JAKICHKOLWIEK STRONACH FIRMY YELP DOTYCZĄCYCH FIRMY UŻYTKOWNIKA. ZWOLNIENIA I OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI 12 BĘDĄ WAŻNE I STOSOWANE NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO UMOWY, CZY CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM NIELEGALNOŚCI), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH.
 13. ARBITRAŻ, SPORY I WYBÓR PRAWA
  1. Jeśli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady:
   1. Z WYJĄTKIEM ROSZCZEŃ WYŁĄCZONYCH: WSZELKIE ROSZCZENIA, PODSTAWY POWÓDZTWA,WNIOSEK O ULGĘ LUB SPÓR, KTÓRY MOŻE POWSTAĆ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A YELP (“ROSZCZENIA”) MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE W DRODZE ARBITRAŻU NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ; UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNOSIĆ LUB UCZESTNICZYĆ W ROSZCZENIACH PRZECIWKO DRUGIEMU TYLKO W RAMACH NASZYCH INDYWIDUALNYCH KOMPETENCJI, A NIE JAKO SKARŻĄCY LUB CZŁONEK DOWOLNEJ DOMNIEMANEJ KLASY LUB REPREZENTANTA W POSTĘPOWANIU. O ILE UŻYTKOWNIK I YELP NIE UZGODNILI INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE SKONSOLIDOWAĆ LUB PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO ROSZCZEŃ INNYCH OSÓB LUB STRON, KTÓRE MOGĄ BYĆ W PODOBNEJ SYTUACJI I NIE MOGĄ W ŻADEN INNY SPOSÓB PRZEWODZIĆ ŻADNEJ FORMIE POSTĘPOWANIA KLASOWEGO LUB JAKO REPREZENTANT. UŻYTKOWNIK I YELP WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU SĄDOWEGO W SĄDZIE.
   2. “Wykluczone roszczenia” oznaczają: (a) Roszczenia zgłoszone przez użytkownika lub Yelp, które mogą znaleźć się w sądzie ds. drobnych roszczeń, jeżeli zezwalają na to przepisy tego sądu, lub b) Roszczenia związane z własnością intelektualną (np. prawa autorskie i znaki handlowe), naruszenia Warunków użytkowania API Yelp (które, dla jasności, podlegają tym warunkom) lub naruszenie przepisów sekcji 7 powyżej (Oświadczenia i gwarancje). Roszczenia wyłączone mogą być wnoszone do sądu. Wszelkie kwestie w odniesieniu do zakresu i wykonalności postanowienia o arbitrażu zostaną rozwiązane przez arbitra. Jeżeli jakiekolwiek roszczenie nie może być przedmiotem postępowania arbitrażowego zgodnie z niniejszym postanowieniem, wówczas tylko to roszczenie może zostać wniesione do sądu, a wszystkie inne roszczenia pozostają przedmiotem arbitrażu. Niezależnie od postanowień niniejszego ustępu, roszczenia firmowe, zgodnie z definicją zawartą w Sekcji 3 “Dodatkowe Warunki Dla Kont Firmowych”, są regulowane przez tę sekcję poniżej.
   3. Wykluczone roszczenia i roszczenia, które nie mogą być przedmiotem postępowania arbitrażowego, muszą zostać wniesione do sądu. Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia (w zakresie, w jakim nie zostało to uprzedzone lub jest niezgodne z prawem federalnym), jak również wszelkich takich wykluczonych roszczeń lub roszczeń, które nie mogą być przedmiotem postępowania arbitrażowego w odniesieniu do przepisów kolizyjnych. Wykluczone roszczenia i roszczenia, które nie mogą być przedmiotem postępowania arbitrażowego podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w San Francisco w Kalifornii, a użytkownik wyraża zgodę na osobistą jurysdykcję w celu wytoczenia powództwa w sprawie takiego roszczenia. 
   4. Arbitrażem zarządza Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (“AAA”)zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu konsumenckiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.adr.org lub pod numerem (800) 778-7879 w Stanach Zjednoczonych. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście poprzez złożenie dokumentów telefonicznie lub przez Internet. Arbiter może orzec o indywidualnym odszkodowaniu dla użytkownika, tak jak mógłby to zrobić sąd oraz o tym zadośćuczynieniu deklaratywym lub nakazowym, ale tylko w zakresie wymaganym do zaspokojenia indywidualnych roszczeń użytkownika.
   5. O ile arbiter nie uzna, że postępowanie arbitrażowe było frywolne lub wszczęto je z powodu niewłaściwego powodu, Yelp poniesie wszystkie opłaty dotyczące złożenia wniosku, AAA oraz koszty i wydatki arbitra. Zrzekamy się prawa do ubiegania się o zasądzenie honorariów i kosztów adwokackich w związku z wszelkimi kosztami niefrywolnego arbitrażu między użytkownikiem a nami.
   6. Jeżeli użytkownik jest rezydentem kraju w EOG lub Szwajcarii, to prawo irlandzkie będzie regulować niniejsze Warunki, jak również wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy użytkownikiem a Yelp.
   7. Użytkownika zgadza się, że wszelkie wezwania do sądu, wnioski o ujawnienie informacji od osób trzecich lub inne procesy przeprowadzane przez osoby trzecie kierowane do Yelp muszą być wydawane przez sądy stanowe lub federalne znajdujące się na terenie San Francisco w Kalifornii. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji każdego z tych sądów dla wszelkich powiązanych postępowań.
 14. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Użytkownik może przestać podlegać niniejszym Warunkom w dowolnym momencie, zamykając konto, zaprzestając korzystania z Usługi oraz dostępu do niej i wysyłając firmie Yelp powiadomienie o rozwiązaniu umowy w formie dostępnej tutaj.
  2. Możemy zamknąć konto użytkownika, zawiesić możliwość korzystania z pewnych funkcjonalności Usługi, wypowiedzieć wszelkie licencje lub pozwolenia udzielone na mocy niniejszej Umowy i/lub wykluczyć użytkownika z Usługi z dowolnego powodu, bez wcześniejszego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jakiekolwiek tego rodzaju działanie może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do konta, Usługi, treści użytkownika, treści Usługi i innych powiązanych z nimi informacji.
  3. W razie wypowiedzenia niniejszych Warunków przez użytkownika lub Yelp, zapisy w sekcjach 1, 3, 5, 7, 15 niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy prawnej.
 15. WARUNKI OGÓLNE
  1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania i wyłączania Usługi wedle własnego uznania, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia.
  2. Jeśli nie zostało to określone inaczej w powyższej sekcji 10, żadne z niniejszych postanowień nie ma w sposób zamierzony służyć przeniesieniu praw ani zadośćuczynień na osoby trzecie ani nie może być za takie uznane.
  3. Warunki określają wszelkie prawa i obowiązki umowne między użytkownikiem a firmą Yelp w zakresie używania Usługi, zastępując jednocześnie jakąkolwiek wcześniejszą umowę między użytkownikiem a firmą Yelp w tym zakresie. Strony potwierdzają, że nie mają zastosowania żadne zapisy, które nie zostaną wyraźnie uwzględnione w niniejszych Warunkach.
  4. Niemożność wyegzekwowania przez firmę Yelp swoich praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych praw lub postanowień. Niemożność którejkolwiek ze stron wykonania w jakimkolwiek zakresie praw opisanych w niniejszych Warunkach nie zostanie uznana za zrzeczenie się innych praw wynikających z niniejszej umowy. Nie można odstąpić od Warunków, z wyjątkiem przypadków pisemnie sporządzonych przez Yelp.
  5. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków okaże się niemożliwe do wyegzekwowania lub wadliwe, zgodnie z postanowieniem arbitra lub właściwego sądu, tylko to postanowienie powinno zostać zmienione w celu odzwierciedlenia intencji stron lub usunięte w minimalnym zakresie koniecznym do tego, aby inne zapisy Warunków pozostały w pełnej mocy prawnej oraz możliwe do wyegzekwowania.
  6. Warunki i wszelkie niniejszym opisane prawa lub zobowiązania nie są przenośne, możliwe do scedowania ani nie podlegają sublicencjonowaniu przez użytkownika, chyba że użytkownik uzyska pisemną zgodę firmy Yelp, jednak mogą być cedowane lub przenoszone przez firmę Yelp bez żadnych ograniczeń. Każda podjęta przez użytkownika próba cesji praw oznacza naruszenie niniejszych Warunków i będzie nieskuteczna.
  7. Użytkownik zgadza się, że nie istnieje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, zatrudnienie, agencja, umowa specjalna lub powiernicza między nim a firmą Yelp w wyniku niniejszych Warunków lub korzystania przez Użytkownika z Usługi.
  8. Tytuły sekcji w ramach niniejszych Warunków służą wyłączne wygodzie stron i nie pociągają za sobą żadnych skutków prawnych ani umownych.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; CRO no: 484943; VAT no: IE 9753764M; Director: E. Jajeh; Contact, Tel: +353.(0)1.4863212, Fax: +353.(0)1.4863220

DODATKOWE WARUNKI DLA KONT FIRMOWYCH

Ostatnia aktualizacja 13 grudzień 2019 r.

Następujące warunki (“Warunki dla firm”), w dodatku do powyższych Warunków korzystania z usług, będą regulować dostęp do konta firmowego i sposób jego wykorzystywania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami dla firm a Warunkami korzystania z usług, zastosowanie mają Warunki dla firm. Jeżeli użytkownik zakupił produkty lub usługi od Yelp w imieniu swojej firmy (np. reklamy lub narzędzia biznesowe), warunki tego zakupu mają moc decydującą w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności z niniejszymi Warunkami dla firm. Znaczenie słów pisane wielką literą, używane, ale niezdefiniowane w niniejszych Warunkach dla firm, jest opisane w Warunkach korzystania z usług. Stworzenie, dostęp lub korzystanie z Konta firmowego oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Warunki dla firm i formalne zawarcie wiążącej umowy z firmą Yelp. Użytkownik nie posiada uprawnień do tworzenia, uzyskiwania dostępu lub używania Konta firmowego, jeśli nie wyraża zgody na niniejsze Warunki dla firm.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI DLA FIRM, PONIEWAŻ WYMAGAJĄ UŻYCIA INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU W CELU ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, ZAMIAST PROCESÓW I POZWÓW GRUPOWYCH ORAZ OGRANICZAJĄ DOSTĘPNE ŚRODKI PRAWNE W PRZYPADKU SPORU.

W razie rozwiązania niniejszych Warunków dla firm przez użytkownika lub firmę Yelp, wszystkie zapisy niniejszych Warunków dla firm pozostaną w pełnej mocy prawnej.

 1. WYMAGANIA, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE
  1. Użytkownik, aby otrzymać dostęp i korzystać z Usługi, zgadza się że:
   1. jest upoważniony do działania w imieniu firmy lub firm powiązanych lub zarejestrowanych poprzez Konto firmowe i zobowiązuje taką firmę (w tym każda jednostka firmowa) do przestrzegania Warunków dla firm (jak firma lub firmy będą dalej zwane “Firmą”);
   2. dostęp do Witryny Firmowej lub korzystanie z niej będzie możliwe tylko w charakterze upoważnionego przedstawiciela swojej Firmy;
   3. nie będzie korzystał z Witryny Konsumenckiej do prowadzenia działalności firmowej, w tym (ale nie jedynie) między innymi do flagowania recenzji lub przesyłania wiadomości osobom, które zrecenzjonowały jego Firmę;
   4. Firma użytkownika przestrzega obowiązujących przepisów i nie oferuje, nie reklamuje, nie sprzedaje bądź nie wynajmuje nielegalnych produktów i/lub usług na wynajem lub sprzedaż;
   5. udziela Yelp nieprzenoszalnej, niewyłącznej, podlegającej cesji ograniczonej licencji na wyświetlanie publicznej strony internetowej w Usługach lub pozwala na jej wyświetlanie poprzez itframes lub inna technologię;
   6. możemy się z nim kontaktować, w tym przez telefon lub e-mail, korzystając z danych kontaktowych podanych przez użytkownika, udostępnionych publicznie lub zarejestrowanych dla jego firmy, oraz że nasze formy komunikacji (w tym rozmowy telefoniczne) mogą być monitorowane i rejestrowane w celach związanych z kontrolą jakości;
   7. możemy wyświetlać informacje o wyniku zdrowotnym dotyczącym Firmy użytkownika i możemy umieścić alarm konsumencki związany z tym wynikiem na stronie firmowej użytkownika
  2. Możemy udostępniać pewne agregaty lub w inny sposób zidentyfikowane informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania ofertowe potencjalnych klientów oraz szybkość tych odpowiedzi; a także
   1. użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że klauzule zakazujące naruszania dobrego imienia w niektórych umowach konsumenckich, w tym klauzule, które mają na celu ograniczenie lub zakazanie recenzji (w tym przepisów karzących konsumentów za zamieszczanie recenzji) dotyczących jego Firmy są zabronione na mocy prawa stanu Kalifornia (Cal. Civil Code § 1670.8) i na mocy federalnego prawa Consumer Review Fairness Act (15 U.S. Code § 45b) użytkownik akceptuje również fakt, że nie będzie uwzględniał takich klauzul w umowach konsumenckich ani w żaden inny sposób egzekwował klauzul zakazujących naruszania dobrego imienia lub klauzul poufności wobec konsumentów w jakichkolwiek okolicznościach. Użytkownik rozumie, że możemy publicznie powiadomić konsumentów, w tym poprzez umieszczenie na stronie firmowej ostrzeżenia dla konsumentów dotyczącego Firmy użytkownika, jeśli wierzymy, że takie klauzule są wykorzystywane przez Firmę użytkownika.
  3. Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie upoważniać lub nakłaniać żadnej innej strony do:
   1. oferowania wszelkiego rodzaju zachęt, takich jak zniżki, gratyfikacje, zwroty, karty podarunkowe, zgłoszenia do konkursu, oferty lub promocje w zamian za zamieszczanie recenzji o swojej firmie lub zapobiegać bądź usuwać recenzje, użytkownik tym samym również rozumie i potwierdza, że firma Yelp, poprzez powiadomienia dla konsumentów, może publicznie informować konsumentów o takich zachętach i innych próbach uzyskania, zapobieżenia lub usunięcia recenzji;
   2. żądania lub proszenia o recenzje od klientów;
   3. pisania recenzji lub głosowania w sprawie Treści (np. oznaczając recenzje użytkowników jako przydatne, zabawne lub fajne) dla własnej Firmy lub konkurencji;
   4. płacenia lub nakłaniania kogokolwiek do publikowania, powstrzymywania się od publikowania lub usuwania recenzji lub w inny sposób podejmowania próby ominięcia Oprogramowania Rekomendacyjnego Yelp (zgodnie z poniższą definicją) lub systemów wykrywania oszustw;
   5. prób tworzenia automatycznych, nieuczciwych lub w inny sposób nieprawidłowych wyświetleń reklam, zapytań, konwersji, kliknięć reklam lub innych działań;
   6. używania jakichkolwiek zautomatyzowanych środków lub form tzw. „scrapingu” lub ekstrakcji danych w celu uzyskiwania dostępu, wyszukiwania lub w inny sposób gromadzenia danych Yelp, treści i/lub recenzji z Witryny konsumenckiej lub Witryny biznesowej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez firmę Yelp (na przykład zgodnie z opisem na stronie www.yelp.com/robots.txt);
   7. używania jakichkolwiek znaków handlowych lub znaków usługowych Yelp w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Yelp; lub
   8. fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek związanego z firmą Yelp.
  4. Użytkownik rozumie i potwierdza, że Yelp umożliwia konsumentom publikowanie treści dotyczących Firmy, w tym zdjęć, ocen i recenzji. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że firma Yelp wykorzystuje zautomatyzowane oprogramowanie, aby prominentnie zaprezentować najbardziej wiarygodne i przydatne recenzje, wyświetlając inne recenzje w mniej wyraźny sposób (“Oprogramowanie Rekomendacyjne”). Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że pomimo faktu, iż Yelp korzysta z Oprogramowania Rekomendacyjnego do identyfikacji potencjalnie mniej przydatnych recenzji, oprogramowanie to może czasami blokować poprawne recenzje lub nie wykrywać nieprawidłowych recenzji. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że jakikolwiek zakup reklam lub innych płatnych funkcji od firmy Yelp nie wpłynie na Oprogramowanie Rekomendacyjne ani w inny sposób nie umożliwi, bezpośrednio lub pośrednio, zmiany recenzji lub wpływu na to, czy, gdzie i w jaki sposób recenzje pojawiają się w witrynie Yelp.

   Następujące sekcje 2 i 3 maja wyłącznie zastosowanie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady:

 2. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TĄ SEKCJĄ, PONIEWAŻ PRZEDSTAWIONE W NIEJ ZAPISY OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW YELP WOBEC UŻYTKOWNIKA. DLA JASNOŚCI, PONIŻSZE ZAPISY NINIEJSZEJ UMOWY DOTYCZĄ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z ICH OPISEM W SEKCJI 12 WARUNKÓW.
  Federalna ustawa o przyzwoitości komunikacji (47 U.S. Code § 230) ogranicza odpowiedzialność interaktywnych usług komputerowych, takich jak Yelp, za ich rolę w publikowaniu Treści stron trzecich, w tym recenzji konsumenckich. Dodatkowo, przepisy anti-SLAPP, takie jak Cal. Civ. Proc. Code § 425.16 w stanie Kalifornia, mogą wymagać od użytkownika uiszczenia opłat prawnych na rzecz firmy Yelp, jeśli użytkownik podejmie próbę nałożenia takiej odpowiedzialności na Yelp w drodze postępowania sądowego.
 3. ARBITRAŻ, SPORY, WYBÓR PRAWA
  DLA JASNOŚCI, TA SEKCJA REGULUJE WSZELKIE ROSZCZENIA FIRMOWE WNIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB YELP. WSZELKIE ROSZCZENIA NIEPODLEGAJĄCE NINIEJSZEJ SEKCJI SĄ REGULOWANE PRZEZ SEKCJĘ 13 WARUNKÓW.

  Z wyjątkiem Wyłączonych Roszczeń Firmowych, wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub dotyczące: (a) niniejszych Warunków lub ich naruszenia; lub (b) dostępu do Konta Firmowego lub Strony Firmowej (każdy taki spór lub roszczenie zwane będą dalej “ Roszczeniem Firmowym”), będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association) zgodnie z jego zasadami arbitrażu komercyjnego (Commmercial Arbitration Rules), a wyrok w sprawie orzeczenia rozjemcy może zostać złożony w jakimkolwiek właściwym sądzie. Arbiter wyda orzeczenie na piśmie, zawierające wszelkie ustalenia faktyczne i prawne, na podstawie których orzeczenie to zostało wydane. Arbiter nie będzie uprawniony do popełnienia błędów prawnych, a orzeczenie może zostać uchylone lub skorygowane w drodze sądowej rewizji przez sąd właściwej jurysdykcji na podstawie Ustawy dotyczącej arbitrażu stanu Kalifornia (California Arbitration Act) w przypadku każdego takiego błędu. “Wykluczone Roszczenia Firmowe” oznaczają roszczenia związane z własnością intelektualną (takie jak prawa autorskie i znaki handlowe) lub naruszenia Części 7 regulaminu Korzystania z Usługi (Oświadczenia i Gwarancje).

  Roszczenia Firmowe będą rozpatrywane przez jednego arbitra. Postępowania arbitrażowe odbywać się będą w San Francisco w stanie Kalifornia, lecz strony będą uprawnione do decyzji, czy mają się stawić osobiście, telefonicznie, czy przez złożenie dokumentów. Arbitraż będzie podlegał prawu stanu Kalifornia. Strona wygrywająca jest uprawniona do otrzymania zwrotu uzasadnionych kosztów obsługi prawnej.

  NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ FIRMOWYCH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ ARBITRAŻOWI, W TYM TYCH, KTÓRE NIE OGRANICZAJĄ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PODLEGAĆ I ZAAKCEPTOWAĆ OSOBISTĄ I WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ ORAZ WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWĄ SĄDÓW STANOWYCH I FEDERALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W HRABSTWIE SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, ZGODNIE Z MIEJSCEM SPORZĄDZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW FIRMOWYCH.

  UŻYTKOWNIK I FIRMA YELP ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WYSTĄPIĆ Z ROSZCZENIAMI FIRMOWYMI BĄDŹ UCZESTNICZYĆ W TAKICH ROSZCZENIACH PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE TYLKO W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE W CHARAKTERZE POWODA LUB CZŁONKA JAKIEGOKOLWIEK POSTĘPOWANIA ZBIORCZEGO LUB PRZEDSTAWICIELSKIEGO. Z WYŁĄCZENIEM OBOPÓLNEJ ZGODY UŻYTKOWNIKA I FIRMY YELP, ARBITER NIE BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO KONSOLIDACJI ANI ŁĄCZENIA ROSZCZEŃ FIRMOWYCH INNYCH OSÓB LUB STRON, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W PODOBNEJ SYTUACJI ORAZ NIE MOŻE PRZEWODNICZYĆ JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIOM PRZEDSTAWICIELSKIM LUB ZBIORCZYM. JEŚLI JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE FIRMOWE BĘDZIE WYSUNIĘTE PRZECIWKO NINIEJSZEJ SEKCJI, W WYNIKU CZEGO ODPOWIEDNI SĄD UZNA JĄ ZA NIEWAŻNĄ, NIEWYKONALNĄ LUB NIEZGODNĄ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, TAKIE ROSZCZENIE FIRMOWE MUSI BYĆ ROZPATRZONE PRZEZ SĄD, A NIE W DRODZE ARBITRAŻU.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; CRO no: 484943; VAT no: IE 9753764M; Director: E. Jajeh (US); Contact, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. is a limited liability company registered in Ireland.