Všeobecné obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace: 13. prosince, 2019. Tyto podmínky poskytování služby (které spolu s níže uvedenými Obchodními podmínkami jsou „Podmínkami”), nabývají účinnosti okamžitě pro uživatele, kteří získají přístup ke službě nebo používají službu bez účtu nebo si zaregistrují účty po 13. prosinci, 2019 včetně, a pro uživatele se stávajícími účty nabývají Podmínky účinnosti 31. ledna 2020. Předchozí verzi Podmínek najdete po kliknutí zde.

UPOZORNĚNÍ: TYTO PODMÍNKY OBSAHUJÍ USTANOVENÍ O ŘEŠENÍ SPORŮ (VIZ USTANOVENÍ 13), KTERÉ MIMO VYMEZENÉ VÝJIMKY POŽADUJÍ, ABY (1) NÁROKY, KTERÉ VZNESETE VŮČI YELPU BYLY ŘEŠENY V RÁMCI ZÁVAZNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A ŽE (2) SE VZDÁVÁTE VAŠEHO PRÁVA PODÁNÍ NEBO ÚČASTI V JAKÉKOLIV ARBITRÁŽI, A TO SKUPINOVÉ, KOLEKTIVNÍ, NEBO V ZASTOUPENÍ, ČI V SOUDNÍM ŘÍZENÍ.

Tyto Podmínky řídí váš přístup k našim produktům a službám a jejich užívání, včetně těch nabízených na našich webových stránkách, k událostem, komunikaci (např. skrze emaily, telefonní hovory a textové zprávy) a v mobilních aplikacích (souhrnně „služba“). Přístupem k této službě a jejím používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami, které tvoří právně závaznou smlouvu se společností: (i) Yelp Inc., korporací založenou dle práva státu Delaware, se sídlem v San Franciscu v Kalifornii, pokud nejste rezidentem země Evropského hospodářského prostoru  („EHP“) nebo Švýcarska; nebo (ii) Yelp Ireland Ltd., společností s ručením omezeným, založenou a působící podle zákonů Irské republiky, pokud jste rezidentem země EHP nebo Švýcarska. „Yelp“ znamená Yelp Inc., respektive Yelp Ireland Ltd.. K této službě se nesnažte získat přístup ani ji nepoužívejte, pokud nejste ochotni nebo nemůžete být těmito Podmínkami vázáni. Pro více informací o našich Zásadách a pro další instrukce k používání Služby klikněte zde

 1. DEFINICE
  1. Smluvní stranyvy “ a „váš“ odkazuje na vás jako uživatele této služby. „Uživatel“ je osoba, která získá přístup ke službě nebo ji jakýmkoli způsobem používá. „my,“ „nás,“ a „naše“ odkazuje na Yelp a její pobočky.
  2. ObsahObsah” znamená text, obrázky, fotografie, audio, video a všechny další formy dat a komunikace. „váš obsah“ znamená obsah, který odesíláte nebo přenášíte na tuto službu, jejím prostřednictvím nebo v její souvislosti, např. hodnocení, recenze, fotografie, videa, pochvaly, pozvánky, registrace, hlasy, získávání přátel a následné aktivity, přímé zprávy a informace, které přidáváte k svému uživatelskému profilu nebo navrhujete na obchodní stránkách. „Uživatelský obsah” znamená obsah, který uživatelé odesílají nebo přenášejí na tuto službu, jejím prostřednictvím nebo v její souvislosti. „Obsah společnosti Yelp“ znamená obsah, který vytváříme a zpřístupňujeme v souvislosti se službou. „Obsah třetích stran“ znamená obsah, který pochází od třetích stran kromě společnosti Yelp nebo jejich uživatelů, který je zpřístupněn v souvislosti se službou. „Obsah služby“ znamená veškerý obsah, který je zpřístupněn v souvislosti se službou, včetně vašeho obsahu, Uživatelského obsahu, Obsahu společnosti Yelp a Obsahu třetích stran.
  3. Stránky a účty „Spotřebitelská stránka“ (www.yelp.com a s ní související domény) a související domény a mobilní aplikace. „Spotřebitelský účet“ je účet, který si vytvoříte, abyste měli přístup ke Spotřebitelské stránce a mohli ji používat. „Podnikatelský účet“ je účet, který si vytvoříte, abyste jako Podnikový vlastník získali přístup a mohli používat webové stránky Yelp (biz.yelp.com a související domény) a mobilní aplikace. „Účet “ znamená jakýkoli Spotřebitelský účet nebo Podnikatelský účet.
 2. ZMĚNY PODMÍNEK
  Tyto Podmínky používání služby máme právo podle potřeby upravovat. Nejnovější verze těchto Podmínek je umístěna zde. Berete na vědomí a potvrzujete, že váš přístup k této službě a její používání se řídí Podmínkami platnými v době vašeho přístupu ke službě či v době jejího používání. Pokud provedeme změny těchto Podmínek, oznámíme vám to e-mailem nebo zveřejníme oznámení na službě, popř. jinou formou dříve, než tyto změny vstoupí v platnost. Nahoře na této stránce bude také uvedeno datum posledních provedených změn. Stránku s Podmínkami byste měli pravidelně navštěvovat, protože revidované verze budou pro vás závazné. Berete na vědomí a potvrzujete, že pokud budete po datu začátku platnosti změn těchto Podmínek i nadále získávat přístup k této službě a používat ji, rozumí se, že jste tyto změny akceptovali.
 3. PŘEKLAD
  Abychom vám užívání služby usnadnili, Podmínky překládáme do dalších jazyků. Nicméně vztah mezi vámi a společností Yelp se řídí verzí anglickou a jakékoliv nesrovnalosti mezi různými verzemi se budou řešit ve prospěch verze anglické, která je dostupná zde.
 4. POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
  1. Způsobilost: Abyste získali přístup k této službě a mohli ji používat, musíte být právně způsobilí a oprávněni přijmout tyto Podmínky. K této službě nesmíte získat přístup ani ji používat, pokud jste konkurentem společnosti Yelp, pokud jsme vám zakázali přístup k této službě, anebo pokud jsme zavřeli váš účet.
  2. Povolení k používání služby: Poskytujeme vám souhlas s používáním této služby v rozsahu těchto Podmínek. Tuto službu používáte na vlastní riziko, což zahrnuje i možnost, že narazíte na obsah, který je urážlivý, neslušný, nepřesný, budící námitky, neúplný, neposkytuje náležité varování před případnými riziky nebo nebezpečím nebo je jiným způsobem nevhodný.
  3. Dostupnost služby: Služba může být upravována a aktualizována, přerušena nebo pozastavena či zrušena, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení a bez toho, že by toto zakládalo na jakýkoli závazek na naší straně.
  4. Účty: Abyste mohli používat určité funkce, které jsou nabízeny prostřednictvím této služby, musíte si založit účet a poskytnout o sobě určité informace. vaší povinností je zachovávat důvěrnost svého přístupového hesla k tomuto účtu. Také nesete odpovědnost za veškeré aktivity, k nimž dojde v souvislosti s vaším účtem. Zavazujete se, že nás budete okamžitě informovat, pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu. Vyhrazujeme si právo váš účet uzavřít, a to kdykoliv bez uvedení důvodu.
   Uživatelský účet je pouze pro vaši osobní, nekomerční potřebu a Spotřebitelský účet můžete vytvořit pouze pro sebe, a nikoli pro někoho jiného. Během procesu vytváření účtu vás požádáme, abyste o sobě poskytli úplné a přesné informace, a podpořili tak svou důvěryhodnost jako osoby, která přispívá k této službě. Nesmíte se vydávat za nikoho jiného a poskytovat jen svou e-mailovou adresu, nikoli adresu někoho jiného, vytvářet více účtů nebo převádět svůj Spotřebitelský účet na jinou osobu bez předchozího souhlasu společnosti Yelp.
  5. Komunikace ze strany Yelp a ostatních uživatelů: Přístupem k této službě nebo jejím používáním vyjadřujete váš souhlas se zasíláním sdělení od jiných uživatelů a společnosti Yelp prostřednictvím této služby nebo jinou formou, např. e-maily, push notifikace, textové zprávy (včetně SMS a MMS) a telefonní hovory. Tato sdělení mohou propagovat společnost Yelp nebo stránky společností uvedených na Yelpu a mohou být iniciovány ze strany Yelpu, firem uvedených na Yelpu nebo mohou propagovat jiné uživatele. Dále jste si vědomi, že sdělení mohou být zasílána pomocí systému automatizovaného vytáčení a že poskytovatel vašich telefonních služeb vám může účtovat za určitá sdělení jako jsou SMS zprávy nebo telefonní hovory. Souhlasíte, že nás budete okamžitě informovat, pokud dojde ke změně nebo odpojení telefonních čísel, která jste nám poskytli. Upozorňujeme, že veškerá sdělení včetně telefonních hovorů s Yelpem nebo uskutečněná prostřednictvím Služby mohou být monitorována a nahrávána pro účely zlepšení kvality.
   Z odběru určitých typů sdělení se můžete odhlásit zde.  
 5. OBSAH
  1. Odpovědnost za váš obsah: Za svůj obsah odpovídáte vy sami a to, co zveřejníte na Yelpu, nemůže být vždycky staženo. Berete na sebe veškerá rizika spojená s vaším obsahem, včetně toho, že se lidé budou spoléhat na jeho kvalitu, přesnost nebo spolehlivost, a také rizika spojená se zpřístupněním osobních informací. Potvrzujete, že smíte nebo máte potřebná svolení k tomu, abyste mohli používat a autorizovat použití vašeho obsahu tak, jak je zde popsáno. Nesmíte naznačovat, že váš obsah je jakýmkoli způsobem sponzorován nebo potvrzován ze strany společnosti Yelp.
   Například můžete nést odpovědnost za to, že váš obsah bude zahrnovat materiál, který je nepravdivý, úmyslně zavádějící či pomlouvačný; bude-li porušovat práva třetí strany včetně autorských práv, práva k obchodní značce, práva k značce služby, patentová práva, obchodní tajemství, etická práva, práva na soukromí, práva na ochranu osobnosti nebo jiná duševní  či vlastnická práv; pokud váš obsah bude zahrnovat materiál, který je nelegální, včetně nezákonných nenávistných projevů či pornografie; pokud bude vykořisťovat nebo jinak poškozovat příslušníky menšin; nebo když bude porušovat či obhajovat porušení zákona nebo předpisů; nebo když bude porušovat tyto Podmínky.
  2. Naše právo používat váš obsah: Váš obsah můžeme používat mnoha různými způsoby, včetně toho, že ho zveřejníme, změníme jeho formát, začleníme ho do reklam a jiných děl, vytvoříme z něj odvozená díla, budeme ho propagovat a distribuovat a také umožníme ostatním, aby dělali totéž, pokud jde o jejich vlastní webové stránky a mediální platformy („Jiná média“[4). Neodvolatelně nám tedy udělujete celosvětová, trvalá, nevýhradní, bezplatná práva k využívání vašeho obsahu, a to k libovolným účelům, a tato práva budeme moci poskytnout dalším subjektům na základě licence popřípadě přidělit či převést na jiné subjekty. Rovněž neodvolatelně poskytujete uživatelům této služby a jiných médií právo přistupovat k vašemu obsahu v souvislosti s tím, jak používají tuto službu a jiná média oni sami. Nakonec se neodvolatelně vzdáváte jakýchkoli nároků nebo prosazování etických práv či nároků na přisouzení, které by mohly být ohledně vašeho obsahu vzneseny proti webu Yelp a jeho uživatelům. „Užít, využít, použít“ znamená používat, kopírovat, veřejně předvádět a zobrazovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, předkládat, odstraňovat, analyzovat, komercializovat a vypracovat odvozená díla z vašeho obsahu.
  3. Vlastnictví: Pokud jde o vás a Yelp, vlastníkem vašeho obsahu jste vy. My vlastníme obsah Yelpu, včetně, nikoliv však výhradně, vizuálního rozhraní, interaktivních funkcí, grafiky, designu, kompilace (včetně mimo jiné našeho výběru, koordinace, shromažďování a souhlasu uživatelského obsahu a jiného obsahu služby), počítačového kódu, produktů, softwaru, souhrnného hvězdičkového hodnocení a také veškerých dalších prvků a komponentů této služby s výjimkou vašeho obsahu, uživatelského obsahu a obsahu třetích stran. Vlastníme také autorská práva, obchodní značky, známky služeb, obchodní jména, obchodní tajemství a další duševní a vlastnická práva po celém světě, která se týkají obsahu Yelpu a této služby, jež jsou chráněna autorským právem, právem k designu, patentem, zákony na ochranu obchodní značky, obchodními tajemstvími a všemi ostatními příslušnými právy a zákony na ochranu duševního vlastnictví a vlastnických práv. Nesmíte tedy prodávat, udílet licenci, kopírovat, zveřejňovat, upravovat, reprodukovat, distribuovat, vytvářet odvozená díla ani jejich adaptace ani veřejně vystavovat ani jiným způsobem využívat obsah Yelp jako celek ani jeho část, s výjimkou případů, kdy k tomu výslovně poskytneme svolení. S výjimkou případů, které zde výslovně a jednoznačně uvádíme, vám neposkytujeme žádná práva, ani přímá ani domnělá, a veškerá práva k této službě a s touto službou související, a také veškerá práva k obsahu Yelp zůstávají výhradně nám.
  4. Inzerce: Yelp i subjekty, kterým k tomu Yelp poskytne licenci, mohou veřejně zobrazovat inzeráty, placený obsah a jiné informace poblíž vašeho obsahu nebo v souvislosti s ním. V souvislosti se zobrazováním těchto inzerátů nemáte právo na žádnou kompenzaci. Způsob, režim a rozsah této inzerce podléhá změnám, které nejsme povinni vám oznamovat.
  5. Ostatní ustanovení: Uživatelský obsah (včetně obsahu, který byl vytvořen uživateli zaměstnanými nebo smluvně zajištěnými společností Yelp) nutně nemusí vyjadřovat názor společnosti Yelp. S výjimkou případů, kdy to vyžadují právní předpisy, nemáme povinnost pro vás uchovávat nebo vám poskytovat kopie vašeho obsahu a rovněž nezaručujeme zachování jakékoliv důvěrnosti ve vztahu k vašemu obsahu.  Vyhrazujeme si právo kdykoliv odstranit, skrýt, upravit nebo obnovit uživatelský obsah, a to výhradně podle našeho uvážení a z libovolného důvodu nebo bez udání důvodu a bez předchozího oznámení. Můžeme například odstranit recenzi, pokud se domníváme, že porušuje naše Pravidla pro tvorbu obsahu. S výjimkou případů v souladu s programem Yelpu „Ověřená licence“ se Yelp nepokouší ověřovat vlastnictví jakékoliv licence místních podniků nebo jejich představitelů, spotřebitelé by měli poptávat informace o těchto licencích přímo od podniků. Podniky, jejichž licence byly ověřeny Yelpem budou mít vystavený odznak „Ověřená licence“ na jejich Yelp stránce podniku.
 6. REZERVACE A TRANSAKCE
  1. Všeobecná ustanovení: Prostřednictvím této služby můžete získat přístup k funkcím, které vám umožňují provádět rezervace nebo online transakce s místními podniky, např. provádět rezervace v restauraci nebo wellness služeb, objednávat si rozvoz jídla nebo se objednávat na jiné služby. Tyto funkce mohou být poskytovány třetími stranami spolupracující se společností Yelp včetně iframes a podobných formátů a jejich použití se může řídit jinými nebo dalšími podmínkami, které vám mohou být předloženy v rámci rezervačního nebo transakčního procesu. Upozorňujeme, že tyto partnerské třetí strany, popř. samotné místní smluvní firmy nesou odpovědnost za plnění těchto rezervací a transakcí.
  2. Platby a storna: K potvrzení rezervace můžete být požádáni o poskytnutí údajů kreditní karty a budou vám účtovány náležité poplatky včetně poplatků za storno nebo nedostavení se v souladu se stornovacími zásadami místní smluvní firmy, které vám byly předloženy v době rezervace. Souhlasíte, že Yelp může zprostředkovat takovéto platby a poplatky jménem smluvní místní firmy.
  3. Kupóny: Veškeré kupóny vydané společností Yelp k použití v souvislosti s touto službou jsou nepřenosné (pokud to nevyžaduje zákon), nesměnitelné za hotovost nebo za jinou úplatu, a jejich platnost vyprší automaticky za 30 dní po datum vydání, pokud není uvedeno jinak. Pokud dojde ke zrušení vašeho účtu, nebudete moci použít žádné platné nebo nepoužité kupony a všechny tyto kupony budou automaticky zrušeny a nebudete je moci použít, pokud to nevyžaduje zákon.
 7. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY
  Není naší povinností vaším jménem vymáhat dodržování těchto Podmínek vůči jinému uživateli. Žádáme vás sice, abyste nám dali vědět v případě, že se domníváte, že jiný uživatel porušil Podmínky, ale vyhrazujeme si právo provést šetření a podniknout příslušný zásah výhradně podle našeho
  1. uvážení.Prohlašujete, že:
   1. Jste si přečetli a rozuměli našim Pravidlům pro tvorbu obsahu 
   2. ste si přečetli a rozuměli našim Zásadám ochrany soukromí. Pokud tuto službu používáte mimo území USA, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou předány a zpracovány v USA; a
   3. Před účastí na akci uvedené ve službě jste si přečetli naše Pravidla a podmínky pro událostí a že s nimi souhlasíte
  2. Zároveň prohlašujete, že nebudete napomáhat, vybízet nebo umožňovat jiným, aby používali tuto službu k tomu, aby:
   1. Porušovali naše Podmínky včetně Pokynů pro tvorbu obsahu a Podmínek akce; 
   2. Zveřejňovali falešné nebo pomlouvačné recenze, obchodovali s recenzemi s jinými nebo kompenzovali někoho nebo byli někým kompenzováni za zveřejňování, zabránění zveřejnění nebo za odstranění recenze;
   3. Porušovali práva třetích stran, zejména právo na zachování důvěrnosti, autorské právo, právo k obchodní značce, patentové právo, obchodní tajemství, etické právo, právo na soukromí, právo na ochranu osobnosti či jiné duševní nebo vlastnické právo;
   4. Ohrožovali, pronásledovali, škodili či obtěžovali jiné nebo propagovali bigotnost či diskriminaci;
   5. Propagovali firmu nebo jiné komerční podniky či akce nebo jinak používali tuto službu pro komerční účely, s výjimkou podnikatelského účtu v souladu s Obchodními podmínkami;
   6. Rozesílali hromadné e-maily, dotazníky nebo jiné hromadné zprávy komerční či jiné povahy; zapojovali se do šíření spamů pomocí klíčových slov nebo snažili se jiným způsobem manipulovat výsledky vyhledávání v rámci této služby, revidovat doporučovací software (jak je definováno v Obchodních podmínkách níže) nebo weby třetích stran;
   7. Vyžadovali osobní informace od nezletilých nebo nahrávali nebo přenášeli pornografii; nebo
   8. Porušovali jinou příslušnou zákonnou normu.
   9. Upravovali, adaptovali, zcizovali, reprodukovali, distribuovali, překládali, vytvářeli odvozená díla nebo jejich adaptace, veřejně zobrazovali, prodávali, obchodovali se službou nebo obsahem služby (jiný než jejich vlastní obsah) nebo je jakýmkoli jiným způsobem zneužívali. Výjimky musí být výslovně schváleny společností Yelp;
   10. Používali aplikace typu robot, prohledávač, vyhledávání/načítání v rámci služby nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředek pro přístup, načítání, kopírování, prohlížení nebo indexování části této služby nebo obsahu služby ,pokud to není výslovně povoleno Yelpem (například jak je popsáno na www.yelp.com/robots.txt);
   11. Prováděli reverzní inženýrství kterékoli části této služby, pokud náležitý zákon nezakazuje takové omezení, a v takovém případě souhlasíte, že nám 30denním předstihem poskytnete písemné oznámení zde;
   12. Odstranili nebo upravili oznámení o autorských právech, obchodní značce či jiných vlastnických právech, které se objevuje v části této služby nebo na materiálech tištěných nebo kopírovaných z této služby;
   13. Zaznamenávali, zpracovávali nebo získávali informace o uživatelích;
   14. Přistupovali, načítali nebo indexovali libovolnou část této služby za účelem vybudování nebo zaplnění prohledavatelné databáze recenzí o podnicích;
   15. Měnili formát nebo rámečky v libovolné části této služby;
   16. Podnikali jakékoli kroky, které způsobí nebo by mohly způsobit – výhradně podle našeho uvážení – nepřiměřenou nebo nerovnoměrnou zátěž na technickou infrastrukturu společnosti Yelp nebo by mohly vyvolat jiné nadměrné požadavky na provoz této služby;
   17. Zkoušeli získat neoprávněný přístup k této službě, do účtů, počítačových systémů nebo sítí spojených s touto službou nabouráním, podvodným získáním hesla nebo jinými prostředky;
   18. Používali tuto službu nebo jakýkoli obsah služby k přenášení jakýchkoli počítačových virů, červů, závad, trojských koní, zákeřných kódů, spyware, malware a jiných položek ničivé nebo škodlivé povahy;
   19. Používali zařízení, software nebo rutiny, které narušují řádnou funkci této služby, nebo se jiným způsobem pokoušeli zasahovat do jejího řádného fungování;
   20. Použili tuto službu k porušení zabezpečení jakékoli počítačové sítě, odhalení přístupových hesel či zabezpečovacích kódů; porušili nebo zasáhli do zabezpečení této služby či jejího obsahu nebo službě či obsahu způsobili škodu jiným způsobem; nebo
   21. Odstraňovali, obcházeli, blokovali, poškozovali či jiným způsobem zasahovali do funkcí této služby, které souvisí se zabezpečením a které zabraňují nebo omezují užívání či kopírování obsahu služby, nebo do funkcí, které omezení užívání této služby vynucují.
 8. DODATEČNÉ ZÁSADY A PODMÍNKY
  1. Spory ohledně autorských práv a obchodní značky: Souhlasíte, že se budete řídit našimi Zásadami pro případy porušení duševního vlastnictví a oznámíte nám spory o autorská práva a obchodní známky týkající se uživatelského obsahu. Souhlasíte, že můžeme postoupit veškerá oznámení zaslaná podle našich Zásad v případě porušení předpisů uživateli, který uveřejnil daný uživatelský obsah.
  2. Dodatečné podmínky: Používání této služby podléhá veškerým dodatečným podmínkám, zásadám, pravidlům nebo nařízením, které případně zveřejníme v této službě nebo v ní na ně uvedeme odkaz („Dodatečné podmínky“). Tímto jsou všechny dodatečné podmínky odkazem na ně začleněny do těchto Podmínek a stávají se jejich součástí. Pokud máte podnikatelský účet, budou se na vás vztahovat Obchodní podmínky uvedené níže.
 9. NÁVRHY A VYLEPŠENÍ
  Pokud nám zašlete nápady, názory, dokumenty nebo návrhy („zpětnou vazbu“), souhlasíte s tím, že (i) vaše zpětná vazba nebude obsahovat důvěrné informace ani informace třetích stran chráněné vlastnickým právem, (ii) pokud jde o tuto zpětnou vazbu, nejsme vázáni povinností zachování důvěrnosti, explicitně vyjádřenou ani předpokládanou, (iii) my již můžeme uvažovat o něčem podobném, jako je tato zpětná vazba, nebo něco takového možná už vyvíjíme, (iv) nemáme povinnost přečíst si, zvážit ani použít zpětnou vazbu ani vám vrátit celou zpětnou vazbu či její část, a (v) vy nám udělujete neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou, trvalou, celosvětovou licenci k užívání, úpravě, vytvoření odvozených děl, publikování a poskytování této zpětné vazby formou sublicence a neodvolatelně se vzdáváte a vzdáte veškerých nároků či uplatňování etických práv vůči Yelp a vůči jeho uživatelům, které by tato zpětná vazba mohla zakládat.
 10. OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
  Tato služba může hostovat obsah třetích stran nebo obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace (jednotlivě „Služba třetích stran“). Nekontrolujeme ani neověřujeme obsah třetích stran ani služby třetích stran. Berete na vědomí, že neodpovídáme za dostupnost, přesnost ani obsah obsahu třetích stran nebo služeb třetích stran. Používání obsahu třetích stran nebo služeb třetích stran a spoléhání se na ně je na vaše vlastní riziko.
  Některé ze služeb dostupných přes tuto službu a služby třetích stran mohou podléhat dodatečným podmínkám poskytování služeb, zásadám ochrany soukromí, licenčním podmínkám a podmínkám zveřejňování a dalším podmínkách a zásadám třetích stran včetně mimo jiné těch uvedených zde.
  Je vaší odpovědností seznámit se s platnými podmínkami třetích stran.
 11. NÁHRADA ŠKODY
  Souhlasíte, že odškodníte, budete bránit a poskytnete náhradu škody společnosti Yelp, její mateřské společnosti, pobočky, dceřiné společnosti a s ní související společnosti, dodavatele, poskytovatele licencí a partnery a jejich úředníky, ředitele, zaměstnance, jednatele, smluvní strany a zástupce (souhrnně „Subjekty Yelpu“) v souvislosti s veškerými nároky, kroky, požadavky, ztrátami, škodami, náklady, závazky a výdaji třetích stran (včetně právních poplatků a soudních nákladů) vzniklých nebo v souvislosti s následujícím: (i) přístup k této službě nebo její používání včetně vašeho obsahu, (ii) porušení Podmínek z vaší strany, (iii) porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách z vaší strany, (iv) veškeré produkty nebo služby zakoupené nebo získané vámi v souvislosti s touto službou, (v) vaše produkty nebo služby nebo jejich tvorba či poskytování koncovým uživatelům, nebo (vi) porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv kterékoli fyzické nebo právnické osoby vámi nebo kteroukoli třetí stranou, která používá váš účet. Yelp si vyhrazuje právo, a to na vaše náklady, provádět výhradní obranu a kontrolu jakékoli záležitosti, v níž se po vás žádá, abyste nám poskytli náhradu škody, a vy se zavazujete ke spolupráci, pokud jde o naši obranu těchto nároků. Souhlasíte, že takovou záležitost nevyřešíte narovnáním bez předchozího písemného souhlasu získaného od společnosti Yelp. Yelp vynaloží přiměřené úsilí, aby vás informoval o každém takovém nároku, zásahu či postupu ve chvíli, kdy se o něm dozví.
 12. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  TUTO ČÁST SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE, PROTOŽE OMEZUJE ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ YELPU VŮČI VÁM. KAŽDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PODKAPITOL SE APLIKUJE POUZE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. NIC Z TOHO, CO JE DÁLE UVEDENO, NENÍ ZAMÝŠLENO JAKO OMEZENÍ PRÁV, KTERÁ MÁTE A KTERÁ PODLE ZÁKONA NESMÍ BÝT OMEZOVÁNA. PŘÍSTUPEM K TÉTO SLUŽBĚ A JEJÍM POUŽÍVÁNÍM PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY, VČETNĚ TÉTO ČÁSTI, ŽE JEJICH OBSAHU ROZUMÍTE A ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. SVÝM SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI SE VZDÁVÁTE ZÁSADNÍCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA. 
  1. TATO SLUŽBA A OBSAH SLUŽBY JSOU VÁM DÁNY K DISPOZICI „TAK, JAK JSOU“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, S EXPLICITNÍM VYJÁDŘENÍM PRINCIPU, ŽE SUBJEKTY YELPU NESMÍ MONITOROVAT, KONTROLOVAT ANI SCHVALOVAT UŽIVATELSKÝ OBSAH ANI OBSAH TŘETÍCH STRAN. TUDÍŽ UŽÍVÁTE TUTO SLUŽBU NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A NA SVÉ RIZIKO. SUBJEKTY YELPU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI SLIBY OHLEDNĚ KVALITY, ÚPLNOSTI, PŘESNOSTI ČI SPOLEHLIVOSTI TÉTO SLUŽBY, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, BEZPEČNOSTI VAŠICH DAT, JEJÍ BEZPEČNOSTI, ZABEZPEČENÍ ČI OBSAHU SLUŽBY. SUBJEKTY SPOLEČNOSTI YELP NENESOU VŮČI VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚRAZY, ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT NAPŘÍKLAD Z NEPROVOZUSCHOPNOSTI TÉTO SLUŽBY, VYBITÍM BATERIE NEBO JINOU ZÁVADOU NA ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉM K ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU KE SLUŽBĚ, NEDOSTUPNOSTÍ SLUŽBY, CHYB V ZABEZPEČENÍ NEBO Z VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA KVALITU, PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST FIREMNÍCH INFORMACÍ, HODNOCENÍ, RECENZÍ (VČETNĚ JEJICH OBSAHU, POŘADÍ A ZOBRAZENÍ), FUNKCE NEBO JINÝ OBSAH DOSTUPNÝ, POUŽÍVANÝ NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÝ V TÉTO SLUŽBĚ.
  2. SUBJEKTY SPOLEČNOSTI YELP NEVYDÁVAJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI SLIBY OHLEDNĚ TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍ SE NAPŘÍKLAD PODNIKŮ NEBO INZERENTŮ UVEDENÝCH V TÉTO SLUŽBĚ NEBO SUBJEKTŮ NABÍZEJÍCÍCH ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY PŘES TUTO SLUŽBU ČI UŽIVATELŮ TÉTO SLUŽBY. SUBJEKTY SPOLEČNOSTI YELP TEDY NENESOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNOST ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ Z JEJICH KONÁNÍ NEBO NEKONÁNÍ TŘETÍ STRANY, NAPŘÍKLAD V PŘÍPADĚ, ŽE JINÝ UŽIVATEL NEBO PODNIK ZNEUŽIJE VAŠEHO OBSAHU, IDENTITY NEBO OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZÍSKÁTE NEGATIVNÍ ZKUŠENOST S NĚKTERÝM Z PODNIKŮ NEBO INZERENTŮ UVEDENÝCH NEBO PREZENTOVANÝCH V TÉTO SLUŽBĚ. VÁŠ NÁKUP A UŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NABÍZENÝCH TŘETÍMI STRANAMI PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO SLUŽBY JE ZCELA NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO.
  3. VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM PRÁVEM A OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ VAŠÍ NESPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU NEBO SE SOUVISEJÍCÍMI SLUŽBAMI, ANEBO V PŘÍPADĚ STÍŽNOSTI, JE UKONČENÍ NEBO PŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY NEBO PŘÍSTUPU K NÍ.
  4. MAXIMÁLNÍ KUMULOVANÁ VÝŠE NÁHRADY ŠKODY, KTEROU SUBJEKTY YELPU MOHOU KOMPENZOVAT VAŠE ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ UTRPÍTE V SOUVISLOSTI S TOUTO SLUŽBOU NEBO PODMÍNKAMI, JE OMEZENA NA (i) ČÁSTKU, KTEROU JSTE UHRADILI (POKUD JSTE UHRADILI) SUBJEKTŮM SPOLEČNOSTI YELP V SOUVISLOSTI S TOUTO SLUŽBOU ZA DOBU 12 MĚSÍCŮ PŘED UDÁLOSTÍ, JEJÍMŽ DŮSLEDKEM JE ODPOVĚDNOST, NEBO (ii) 100 USD (NEBO EKVIVALENT TÉTO ČÁSTKY V LOKÁLNÍ MĚNĚ), PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE VĚTŠÍ.
  5. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ YELPU BUDE OMEZENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY. SUBJEKTY YELP ODMÍTAJÍ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI (i) S NEPŘÍMÝMI, ZVLÁŠTNÍMI ČI NÁHODNÝMI ŠKODAMI, SANKČNÍ NÁHRADOU ŠKODY NEBO ZTRÁTAMI, KÁRNÝMI NEBO EXEMPLÁRNÍMI NÁHRADAMI ŠKOD ČI ZTRÁT, ŠKODAMI ZPŮSOBENÝMI NEDODRŽENÍM ZÁVAZKŮ TŘETÍCH STRAN NEBO ŠKODAMI NÁSLEDNÝMI, (ii) SE ZTRÁTOU ZISKU ČI TRŽEB, (iii) S PŘERUŠENÍM OBCHODNÍCH AKTIVIT, (iv) S POŠKOZENÍM POVĚSTI NEBO (v) SE ZTRÁTOU INFORMACÍ ČI DAT; NEBO (vi) ODPOVĚDNOST VE VZTAHU K VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ UVEŘEJNĚNÉM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH YELP PRO VÁŠ PODNIK. OSVOBOZENÍ A OMEZENÍ SPECIFIKOVANÁ V TOMTO ODDÍLU 12, SE UDRŽÍ A BUDOU PLATNÁ BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB ŽALOBY, AŤ UŽ SE JEDNÁ O SMLOUVU ČI PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), NEBO JINOU OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST,
 13. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, PRÁVNÍ SPORY, A VOLBA PRÁVA
  1. Pokud jste občanem USA nebo Kanady:
   1. VYJMA VYLOUČENÝCH NÁROKŮ NA NÁHRADU ŠKODY. JAKÝKOLIV NÁROK NA NÁHRADU, PŘEDMĚT ŽALOBY, ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ NEBO SPOR, KTERÝ MŮŽE VYVSTAT MEZI VÁMI A YELPEM (DÁLE „NÁROKY“ MUSÍ BÝT ŘEŠEN V RÁMCI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI. VY A MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE VZNÁŠET NÁROKY VŮČI PROTISTRANĚ POUZE V RÁMCI VLASTNÍ INDIVIDUÁLNÍ KAPACITY, NIKOLIV JAKO ŽALOBCE NEBO JAKO ČLEN SKUPINY V SKUPINOVÉ ŽALOBĚ NEBO JAKO PRÁVNÍ ZÁSTUPCE  V ŘÍZENÍ. POKUD SE VY A YELP NEDOHODNETE JINAK, ROZHODCE NESMÍ KONSOLIDOVAT NEBO SPOJIT NÁROKY DALŠÍCH OSOB NEBO SKUPIN, KTERÉ SE MOHOU NACHÁZET V PODOBNÉ SITUACI A NESMÍ JINÝM ZPŮSOBEM PŘEDSEDAT POSUZOVÁNÍ JAKÉKOLIV FORMY SKUPINOVÉ ŽALOBY NEBO ŘÍZENÍ S PRÁVNÍMI ZÁSTUPCI. VY A YELP SE VÝSLOVNĚ VZDÁVÁTE PRÁVA NA PROCES PŘED SOUDNÍ 
   2. „Vyloučené nároky“ představují a) nároky vznesené vámi nebo Yelpem, které mohou být podány k soudu zabývajícími se drobnými pohledávkami, pokud to pravidla tohoto soudu povolují, nebo b) nároky vztahující se k duševnímu vlastnictví (jako jsou například autorské právo nebo ochranné známky), porušení API Podmínek užití společnosti Yelp (které se z důvodu srozumitelnosti, řídí těmito podmínkami), nebo porušení oddílu 7 výše (Prohlášení a záruky). Vyloučené nároky mohou být podány k soudu. Jakékoliv otázky vztahující se rozsahu a vykonatelnosti arbitrážních ustanovení budou vyřešeny arbitrem.  Pouze takový nárok, který nemůže být rozhodnut v souladu s tímto ustanovením může být podán k soudu, všechny ostatní nároky jsou předmětem rozhodčího řízení. Bez ohledu na tento paragraf, nároky podnikatelských subjektů, jak je uvedeno v oddílu 3, Dodatečné podmínky pro účty podniků, se řídí tímto oddílem.
   3. Vyloučené nároky a nároky, které nemohou být rozhodovány v rozhodčím řízení musí být podány k soudu. Tyto podmínky se pak budou řídit zákony státu Kalifornie (v rozsahu, který není v rozporu nebo není neslučitelný s federálním zákonem) stejně tak vyloučené nároky nebo nároky, které nemohou být rozhodnuty bez zohlednění rozporu s právními předpisy. Vyloučené nároky a nároky, které nemohou být rozhodovány v rozhodčím řízení jsou předmětem výlučné příslušnosti, ve výlučném místě státních a federálních soudů nacházejících se na území San Francisco County, Kalifornie a souhlasíte s osobní jurisdikcí těchto soudů za účelem vedení soudního sporu o případné nároky
  2. Rozhodčí řízení bude spravováno Americkou arbitrážní asociací („AAA“) v souladu s jejími platnými Pravidly pro spotřebitelské rozhodčí řízení. Pro více informací navštivte www.adr.org, nebo volejte na číslo Spojených států amerických (800) 778-7879. Rozhodčí řízení mohou být vedena osobně, prostřednictvím dodaných dokumentů, telefonicky nebo online. Rozhodce vám může přiznat náhradu škody, stejně jako by ji mohl přiznat soud, včetně určovací žaloby a předběžných opatření, a to pouze v rozsahu uspokojení vašeho individuálního nároku.
   1. Pokud rozhodčí neshledá rozhodčí řízení jako neoprávněné nebo podané z neoprávněných důvodů, Yelp uhradí veškerá podání, AAA, poplatky rozhodců a výlohy. Vzdáváme se práva domáhání se náhrady za poplatky právníkům a jakýkoliv výloh v souvislosti s nikoliv bezdůvodným rozhodčím řízením mezi vámi a námi.
   2. Pokud jste rezidentem země, která se nachází v EHP nebo jste švýcarským rezidentem, veškeré spory, které mohou vyvstat, se budou řídit irskými zákony stejně tak jako se jimi řídí tyto Podmínky.
   3. Souhlasíte, že soudní předvolání, předběžné vyšetřování třetích stran nebo proces třetích stran proti Yelpu musí vydat nebo registrovat státní nebo federální soudy se sídlem na území San Franciska County v Kalifornii a souhlasíte, že se podrobíte osobní jurisdikci každého z těchto soudů v rámci příslušných řízení.
 14. UKONČENÍ
  1. Platnost těchto Podmínek můžete kdykoliv ukončit, a to tak, že uzavřete svůj účet, přerušíte přístup k této službě a její používání a společnosti Yelp pošlete oznámení o uzavření účtu zde.
  2. Máme právo uzavřít váš účet, pozastavit vám užívání určitých částí této služby, ukončit platnost veškerých licencí nebo povolení udělených vám zde, popř. vám celkově zakázat přístup k této službě z nějakého důvodu nebo bez udání důvodu, a to bez předchozího oznámení a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoli druhu. Tento zásah by vám mohl zabránit v přístupu k vašemu účtu, k této službě, k vašemu obsahu, k obsahu služby či k dalším souvisejícím informacím.
  3. V případě ukončení těchto Podmínek, ať již z vaší strany nebo z naší, oddíly 1, 3, 5, 7, 10 – 15 těchto Podmínek poskytování služby budou i nadále platné a účinné.
 15. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
  1. Vyhrazujeme si právo upravit, aktualizovat a přerušit tuto službu výhradně podle našeho uvážení, a to kdykoliv a z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, bez předchozího oznámení a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoli druhu.
  2. S výjimkou ustanovení uvedených v sekci 10 výše, nic z ustanovení uvedených v tomto textu není zamýšleno a nebude považováno za udělení či propůjčení práv či opravných prostředků třetím stranám.
  3. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně užívání této služby a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a námi o této věci. Strany potvrzují, že se nespoléhají na žádné prohlášení, které není výslovně zahrnuto do těchto Podmínek.
  4. Pokud Yelp neuplatní nebo nevynutí jakékoli ustanovení či právo vyplývající z těchto Podmínek, neznamená to, že se takového ustanovení nebo práva vzdává. Pokud libovolná strana neuplatní nebo si nevynutí právo vyplývající z těchto Podmínek, neznamená to, že by se vzdávala jakéhokoliv jiného práva. Těchto podmínek se nelze zříct kromě písemného vyjádření ze strany společnosti Yelp.
  5. V případě, že některé z ustanovení těchto Podmínek bude rozhodčím nebo soudem příslušné jurisdikce shledáno nevynutitelným nebo neplatným, bude pozměněno pouze toto ustanovení, a to tak, aby odráželo účel zamýšlený stranami, anebo bude eliminováno na minimální rozsah nezbytný k tomu, aby tyto Podmínky jinak zůstaly plně platné, účinné a vynutitelné.
  6. Tyto Podmínky i veškerá práva a povinnosti, které z nich vyplývají, nesmíte postoupit, převést ani poskytnout na základě sublicence s výjimkou případů, které budou předem schváleny společností Yelp písemně; my je však můžeme postoupit či převést bez omezení. Jakýkoli pokus z vaší strany o jejich postoupení se bude považovat za porušení těchto podmínek a bude neplatný.
  7. Souhlasíte, že mezi vámi a společností Yelp neexistuje žádný vztah na bázi joint venture, partnerství, zaměstnaneckého poměru, jednatelství nebo zmocněnectví v důsledku těchto Podmínek nebo vašeho používání této služby.
  8. Názvy jednotlivých sekcí v těchto Podmínkách slouží jen pro orientaci a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; registrační číslo společnosti: 484943; VAT číslo: IE 9753764M; ředitel: E. Jajeh (USA); Kontakt, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. je společností s ručením omezeným a je registrována v Irsku.


Dodatečné podmínky pro účty podniků

Datum poslední aktualizace: 13. prosince, 2019.

Následující podmínky („Obchodní podmínky“) spolu s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami služby upravují  váš přístup k podnikovému účtu a jeho používání. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami služby budou platit Obchodní podmínky. Pokud jste zakoupili produkty nebo služby od společnosti Yelp jménem vašeho podniku (např. inzertní nebo podnikatelské nástroje), budou v případě rozporu s těmito Obchodními podmínkami platit podmínky této koupě. Slova začínající velkým písmenem, která byla použita v těchto Obchodních podmínkách, ale nejsou zde definována, nesou význam uvedený v Všeobecných obchodních podmínkách poskytování služby. Otevřením, zpřístupněním a používáním účtu podniku vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a uzavíráte právně závaznou smlouvu se společností Yelp. Pokud nesouhlasíte s těmito Obchodními podmínkami, nemáte oprávnění k otevření, přístupu a používání účtu podniku.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PEČLIVĚ, PROTOŽE V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ SPORŮ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ ARBITRÁŽNÍ ŘÍZENÍ MÍSTO SOUDNÍCH PROCESŮ NEBO HROMADNÝCH ŽALOB A ZÁROVEŇ V PŘÍPADĚ SPORU OMEZUJÍ POČET DOSTUPNÝCH PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY.

V případě ukončení těchto Obchodních podmínek, ať už z vaší nebo naší strany, budou celé tyto Obchodní podmínky i nadále plně platné a účinné.

 1. POŽADAVKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

  1. Abyste mohl(a) získat přístup a používat tuto službu souhlasíte s tím, že :
   1. jste oprávněni jednat jménem podniku nebo podniků spojených nebo registrovaných s na vaším účtem podniku a zavazujete se, že jakýkoliv z těchto podniků (včetně jakékoliv přidružené obchodní jednotky) je vázán těmito Obchodními podmínkami ( podnik nebo podniky, dále jen „Podnik“);
   2. váš přístup na Podnikatelské stránky a jejich používání bude pouze ve funkci oprávněného zástupce vašeho Podniku;
   3. nebudete používat Spotřebitelskou stránku k podnikatelským aktivitám včetně mimo jiné označování recenzí nebo zasílání zpráv lidem, kteří ohodnotili váš Podnik;
   4. váš Podnik bude dodržovat příslušné právní předpisy a nebude nabízet, inzerovat, prodávat nebo pronajímat nezákonné produkty, popř. služby k pronájmu nebo ke koupi;
   5. dáváte Yelpu nepřenosné, neexkluzivní, bezplatné omezené oprávnění zobrazovat vaše webové stránky na Službě, nebo povolovat jejich zobrazení přes iframes nebo přes jinou rámovací technologii.
   6. souhlasíte, že vás můžeme kontaktovat také telefonicky nebo e-mailem s využitím kontaktních údajů, které nám poskytnete, veřejně zpřístupníte nebo které držíme v záznamech o vašem podniku, a že naši komunikace s vámi (včetně telefonní hovorů) můžeme monitorovat a nahrávat za účelem zlepšení kvality;
   7. rozumíte, že smíme zobrazovat zdravotní a hygienické hodnocení pro váš podnik a můžeme na vaší stránce podniku pro váš podnik umístit Varování spotřebitelům;
   8. rozumíte a souhlasíte s tím, že můžeme sdílet souhrnné nebo jinak anonymizované informace o vašich odpovědích na leady Požádat o cenovou kalkulaci s ostatními podniky, například celkový počet podniků odpovídajících na lead nebo rychlost těchto odpovědí;  a
   9. jste si vědom(a) a souhlasíte, že klauzule zakazující narušení dobrého jména v určitých spotřebitelských smlouvách, např. klauzule, které omezují nebo zakazují recenze (včetně ustanovení, která trestají spotřebitele za zveřejňování recenzí) o vašem Podniku, jsou zakázány podle kalifornského práva (Cal. Civil Code  § 1670.8) a podle federálního zákona o férovosti spotřebitelských recenzí (Consumer Review Fairness Act (15 U.S. Code § 45b) a souhlasíte, že za žádných okolností nebudete takové klauzule začleňovat do svých spotřebitelských smluv nebo se jiným způsobem pokoušet vymáhat u spotřebitelů dodržování klauzulí zakazující narušení dobrého jména. Rozumíte, že smíme veřejně upozornit spotřebitele formou umístění banneru „Varování spotřebitelům“ na vaší stránce podniku, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni o tom, že tyto klauzule jsou používány vašim podnikem.
  2. Prohlašujete, že nezplnomocníte ani nepřimějete žádnou jinou stranu, aby:
   1. nabízela pobídky jakéhokoli druhu, např. slevy, dárky, vrácení peněz, dárkové karty, účast na soutěžích, nabídky nebo výhodné koupě výměnou za zveřejnění recenzí o vašem Podniku, nebo aby zamezila nebo odstranila recenze, a jste si vědomi a souhlasíte, že Yelp může formou varování veřejně upozornit spotřebitele na tyto pobídky a jiné pokusy o získání, zamezení nebo odstranění recenzí;
   2. žádali spotřebitele o recenze;
   3. psali recenze nebo hlasovali o Obsahu (např. označovali uživatelské recenze jako užitečné, legrační nebo skvělé) pro váš Podnik nebo konkurenci vašeho Podniku;
   4. platili nebo přiměli kohokoliv ke zveřejnění, zákazu zveřejnění nebo odstranění recenzí nebo se jinak pokusili obejít doporučovací software společnosti Yelp (definovaný níže) a systémy na zjišťování podvodu;
   5. pokusili se vytvořit automatizované, podvodné nebo jinak neplatné napodobeniny inzerátů, žádostí, konverzí, reklamních kliknutí a jiné činnosti;
   6. používali automatizované prostředky nebo formy prohlížení nebo získávání dat k přístupu, získání nebo jinému způsobu sběru údajů o společnosti Yelp, obsahu, popř. recenzí ze spotřebitelské stránky nebo z podnikatelské stránky kromě případů, kdy to Yelp výslovně povolila (např. jak je vysvětleno na www.yelp.com/robots.txt);
   7. používali obchodní značky nebo značku služby Yelpu jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného svolení společnosti Yelp; nebo
   8. zneužívali vaši identitu nebo vazbu k někomu se vztahem ke společnosti Yelp..

  1. Jste si vědomi a souhlasíte, že Yelp umožňuje spotřebitelům zveřejňovat Obsah o vašem Podniku včetně fotografií, hodnocení a recenzí. Jste si vědomi a souhlasíte, že Yelp používá automatizovaný software ve snaze zobrazovat přednostně co nejspolehlivější a nejužitečnější recenze a méně viditelně zobrazovat ostatní recenze („Doporučovací software”). Jste si vědomi a souhlasíte, že Yelp sice používá doporučovací software k identifikaci potenciálně méně užitečných recenzí, doporučovací software však může někdy potlačit legitimní recenze nebo neobjevit ilegitimní recenze. Jste si vědomi a souhlasíte, že zakoupení inzerce nebo jiných zpoplatněných funkcí od společnosti Yelp neovlivní doporučovací software ani vám jinak neumožní přímo nebo nepřímo měnit recenze ani ovlivnit to, zda, kde nebo jak se recenze na Yelp objeví.

   Následující části 2 a 3 se týkají pouze občanů USA a Kanady:

 1. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  TUTO ČÁST SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE, PROTOŽE OMEZUJE ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ YELP VŮČI VÁM. PRO OBJASNĚNÍ, NÍŽE UVEDENÉ PLATÍ SPOLU S ODMÍTNUTÍM ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍM ODPOVĚDNOSTI POPSANÝMI V ČÁSTI 12 TĚCHTO PODMÍNEK.
  Federální zákon o slušné komunikaci (Communications Decency Act 47 U.S. Code § 230) omezuje odpovědnost interaktivních počítačových služeb jako Yelp v jejich roli ve zveřejňování obsahu třetích stran včetně spotřebitelských recenzí. Dále proti zákony proti cenzuře (anti-SLAPP) jako Cal. Civ. Proc. Code § 425.16 v Kalifornii vám může ukládat povinnost zaplatit právní poplatky, pokud se pokusíte přisoudit společnosti Yelp takovou odpovědnost v rámci soudního řízení.

 2. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, SPORY A VOLBA PRÁVA
  Z DŮVODU VĚTŠÍ JASNOSTI, TOTO USTANOVENÍ UPRAVUJE JAKÝKOLIV NÁROK PODNIKU VZNESENÝ VÁMI NEBO YELPEM. JAKÝKOLIV NÁROK, KTERÝ NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO USTANOVENÍ, JE UPRAVEN USTANOVENÍM 13 TĚCHTO PODMÍNEK.
  S výjimkou vyloučených nároků podniku jsou jakékoliv kontroverze nebo nároky, které vyplývají z následujícího nebo souvisí s následujícím: (a) tyto Podmínky nebo jejich porušení; nebo (b) váš přístup k Podnikatelskému účtu Podnikatelské stránky nebo jejich používání; (jednotlivé kontroverze nebo nároky podniku, dále jen „Nároky podniku“), budou vyřešeny v rámci arbitrážního řízení americkou arbitrážní asociací v souladu s pravidly obchodní arbitráže a rozsudek o náhradě vynesen rozhodčím soudcem může být postoupen kterémukoli soudu s náležitou jurisdikcí. Rozhodce vydá rozhodnutí k přiměřené náhradě písemně včetně zjištěného skutkového stavu a zákona, na jehož základě byl rozhodnutí vydáno. Rozhodce nebude mít pravomoc učinit nesprávné právní posouzení a rozhodnutí může být zrušeno nebo opraveno formou soudního přezkoumání soudem s náležitou jurisdikcí podle kalifornského zákona o arbitráži v případě jakéhokoliv takového omylu. Vyloučenými nároky podniku se rozumí nároky spojené s duševním vlastnictvím (jako jsou například autorské právo nebo ochranné známky), nebo porušení ustanovení 7 Všeobecných obchodních podmínek (Prohlášení a záruky).                                    Nároky podniku budou vyslyšeny jedním rozhodcem. Arbitrážní řízení bude probíhat v San Francisku v Kalifornii, ale strany se mohou samy rozhodnout, zda se řízení zúčastní osobně, po telefonu nebo odesláním dokumentů. Arbitrážní řízení bude probíhat podle zákonů státu Kalifornie. Úspěšná strana bude mít nárok na úhradu přiměřených právních poplatků
  BEZ OHLEDU NA PŘEDCHOZÍ SOUHLASÍTE, ŽE SE V PŘÍPADĚ VŠECH NÁROKŮ PODNIKU, KTERÉ NEPODLÉHAJÍ ARBITRÁŽNÍMU ŘÍZENÍ, PODROBÍTE OSOBNÍ A VÝHRADNÍ JURISDIKCI A VÝHRADNÍMU MÍSTU STÁTNÍCH A FEDERÁLNÍCH SOUDŮ SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SAN FRANCISCO COUNTY V KALIFORNII, COŽ JE MÍSTO PLNĚNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

  VY A YELP SOUHLASÍTE, ŽE MŮŽETE PŘEDKLÁDAT NÁROKY PODNIKU VŮČI TOMU DRUHÉMU NEBO SE JICH ÚČASTNIT POUZE V NÁLEŽITÉ FUNKCI A NIKOLI JAKO NAVRHOVATEL ČI ČLEN HROMADNÉ ŽALOBY V PŘÍPADNÉM ŘÍZENÍ V RÁMCI HROMADNÉ ŽALOBY. POKUD SE VY A YELP NEDOHODNETE JINAK, ROZHODCE NESMÍ KONSOLIDOVAT NEBO SLOUČIT NÁROKY PODNIKU JINÝCH OSOB NEBO STRAN, KTERÉ JSOU V PODOBNĚ SITUACI, A NESMÍ JINAK PŘEDSEDAT JINÉ FORMĚ ŘÍZENÍ V RÁMCI ZÁSTUPNÉ NEBO HROMADNÉ ŽALOBY. POKUD NÁROK PODNIKU POUKAZUJE NA TUTO ČÁST A TATO ČÁST BUDE SOUDEM SHLEDÁNA NEPLATNOU, NEVYMAHATELNOU NEBO NEZÁKONNOU, MUSÍ TENTO NÁROK PODNIKU POSOUDIT SOUD, NIKOLI ROZHODCE.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; registrační číslo společnosti: 484943; VAT číslo: IE 9753764M; ředitel: E. Jajeh (USA); Kontakt, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. je společností s ručením omezeným a je registrována v Irsku.