Användarvillkor

Senast uppdaterat den 27 februari 2024. Dessa Användarvillkor (som tillsammans med Företagsvillkoren nedan är ”Villkoren”) har omedelbar verkan för användare som får tillgång till eller använder tjänsten utan konto eller registrerar konton den 13 december 2019 eller senare, och träder i kraft den 31 januari 2020 för användare med konton sedan tidigare. Klicka här för att se de tidigare villkoren.

VÄNLIGEN OBSERVERA: DESSA VILLKOR INKLUDERAR BESTÄMMELSER ANGÅENDE TVISTLÖSNING (SE AVSNITT 13) SOM, MED BEGRÄNSADE UNDANTAG, KRÄVER ATT (1) EVENTUELLA ANSPRÅK SOM DU STÄLLER MOT YELP MÅSTE LÖSAS GENOM BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE, OCH (2) DU AVSTÅR FRÅN DIN RÄTT ATT STARTA ELLER INGÅ I NÅGON GRUPPTALAN, KOLLEKTIV STÄMNING ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.

Dessa Villkor styr din tillgång till och användning av våra produkter och tjänster, däribland dem som erbjuds genom våra webbplatser, event, kommunikationer (till exempel meddelanden, telefonsamtal och SMS) och mobilapplikationer (sammantaget, ”Tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten godkänner du dessa Villkor som utgör ett juridiskt bindande avtal med: (i) Yelp Inc., ett aktiebolag med säte i Delaware och huvudkontor i San Francisco, Kalifornien, såvida du inte är bosatt i ett land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz, alternativt (ii) Yelp Ireland Ltd., ett aktiebolag som stiftats enligt irländsk lag och som har sitt säte i Republiken Irlands jurisdiktion, om du är bosatt i ett land inom EES eller i Schweiz. ”Yelp” avser Yelp Inc. eller Yelp Ireland Ltd. i respektive förekommande fall. Du ska inte få tillgång till eller använda Tjänsten om du inte är villig eller förmögen att förbinda dig att följa Villkoren. För mer information om våra policyer och instruktioner angående användning av Tjänsten, klicka här

 1. DEFINITIONER
  1. Parter.Du/dig” och ”din/ditt/dina” åsyftar dig, som en användare av Tjänsten. Med ”användare” menas någon som får tillgång till eller på vilket som helst sätt använder Tjänsten. ”Vi”, ”oss”, och ”vår/vårt/våra” åsyftar Yelp och dess dotterbolag.
  2. Innehåll.Innehåll” avser text, bilder, fotografier, ljud, videor och övriga former av data eller kommunikation. ”Ditt innehåll” avser innehåll som du skickar in eller överför till, genom eller i samband med Tjänsten, såsom exempelvis bedömningar, recensioner, fotografier, videor, kommentarer, inbjudningar, incheckningar, röster, vänskapsförfrågningar och följning, direktmeddelanden och information som du lägger ut på din användarprofil eller föreslår till en företagssida. ”Användares innehåll” avser innehåll som användare skickar in eller överför till, genom eller i samband med Tjänsten. ”Yelps innehåll” avser innehåll som vi själva skapar och tillgängliggör i samband med Tjänsten. ”Tredjepartsinnehåll” menas innehåll som kommer från parter utom Yelp och dess användare och som tillgängliggörs i samband med Tjänsten. ”Tjänsteinnehåll” avser allt innehåll som tillgängliggörs i samband med Tjänsten, inklusive Ditt innehåll, Användares innehåll, Yelps innehåll och Tredjepartsinnehåll.
  3. Platser och konton. ”Konsumentplats” avser Yelps konsumentwebbplats (www.yelp.com och relaterade domäner) och mobilapplikationer. ”Konsumentkonto” avser det konto du skapar för att få tillgång till eller använda konsumentplatsen. ”Företagskonto” avser det konto du skapar för att få tillgång till eller använda webbplatsen Yelp for Business Owners, (biz.yelp.com och relaterade domäner) och mobilapplikationer. ”Konto” avser varje konsument- eller företagskonto.
 2. ÄNDRINGAR I VILLKOREN
  Från tid till annan kan vi förändra Villkoren. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas här. Du medger och godkänner att din tillgång till eller användning av Tjänsten styrs av Villkoren som gäller vid tiden du fått tillgång till eller använt Tjänsten. Om vi gör väsentliga ändringar i dessa Villkor, kommer vi att meddela dig via e-post, genom att anslå ett meddelande på vår Tjänst och/eller på annat sätt innan den dag då ändringarna träder i kraft. Vi kommer också att ange datum för senaste ändringar längst upp på sidan. Du ska granska dessa Villkor regelbundet då reviderade versioner kommer att vara bindande för dig. Du medger och godkänner att din fortsatta tillgång till och användning av Tjänsten efter det datum då ändringar i Villkoren trätt i kraft innebär att du accepterar dessa ändringar.
 3. ÖVERSÄTTNING
  Vi kan översätta dessa Villkor till andra språk för att underlätta för dig. Trots detta är det den engelska versionen som reglerar ditt förhållande till Yelp och alla avvikelser bland olika versioner löses genom att den engelska versionen, som finns tillgänglig här, äger företräde.
 4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
  1. Behörighet. För att få tillgång till eller använda Tjänsten måste man ha erforderlig förmåga och befogenhet att förbinda sig till dessa Villkor. Du må varken få tillgång till eller använda Tjänsten om du är konkurrent till Yelp eller om vi tidigare har stängt av dig från Tjänsten eller stängt ditt konto.
  2. Tillåtelse att använda Tjänsten. Vi beviljar dig tillåtelse att använda Tjänsten under förutsättning att dessa Villkor tillgodoses. Du använder Tjänsten på egen risk och du kan exponeras för Innehåll som är stötande, oanständigt, felaktigt, anstötlig, ofullständigt, som underlåter att på ett adekvat sätt varna om potentiella risker eller faror eller som på annat sätt är olämpligt.
  3. Tjänstetillgänglighet. Tjänsten kan när som helst förändras, uppdateras eller stängas tillfälligt eller permanent utan förvarning eller ansvar.
  4. Konton. För att kunna använda vissa av de funktioner som erbjuds via Tjänsten måste du skapa ett konto och lämna viss personlig information. Du är ansvarig för att hålla lösenordet till ditt konto konfidentiellt. Du är också ansvarig för alla aktiviteter som uppstår i anslutning till ditt konto. Du godkänner att du omedelbart ska meddela oss om varje obehörigt användande av ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga ditt konto oavsett orsak eller utan orsak.
   Ditt konsumentkonto är endast för personligt, icke-kommersiellt bruk och du får inte skapa eller använda ett konsumentkonto för annan än dig själv. När du skapar ett konto ber vi dig att lämna fullständig och korrekt personlig information som för att bestyrka din trovärdighet som användare av Tjänsten. Du får inte utge dig för att vara någon annan, inte lämna ut en e-postadress annan än din egen, inte skapa flera konton och inte heller överföra ditt konsumentkonto till någon annan utan att ha fått Yelps förhandsgodkännande.
  5. Information från Yelp och andra. Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till att få information från andra användare och från Yelp genom Tjänsten eller på annan väg såsom via e-post, pushmeddelanden, textmeddelanden (inklusive sms och mms) och telefonsamtal. Det kan hända att denna information främjar Yelp eller företag som finns förtecknade hos Yelp och att det är Yelp, företag som finns förtecknade hos Yelp eller andra användare som initierar den. Vidare medger du att information kan skickas med hjälp av ett automatiskt uppringningssystem och att din telefonileverantör kan ta betalt för vissa informationsmeddelanden såsom exempelvis sms eller telefonsamtal. Du godkänner att du omedelbart ska meddela oss ifall det/de telefonnummer du tillhandahållit oss inte längre gäller. Vänligen observera att all kommunikation, inklusive telefonsamtal, med Yelp eller genom Tjänsten, kan av kvalitetsskäl komma att övervakas och spelas in.
   Du kan välja att avstå från vissa informationsmeddelanden här.
 5. INNEHÅLL
  1. Ansvar för Ditt innehåll. Du är personligen ansvarig för Ditt innehåll som när det en gång har lagts upp på Yelp inte alltid kan återkallas. Du påtar dig alla risker kopplade till Ditt innehåll inklusive annans tilltro till dess kvalitet, riktighet eller tillförlitlighet samt varje risk i samband med personlig information du lämnar ut. Du ansvarar själv för att du äger eller har nödvändiga tillstånd att använda och tillåta användningen av Ditt innehåll, i den mening som häri beskrivs. Du får inte låta förstå att Ditt innehåll på något sätt är sponsrat eller stöds av Yelp.
   Du kan ställas till ansvar om till exempel Ditt innehåll innehåller material som är falskt, avsiktligt missledande eller nedsättande, kränker tredje parts rätt i fråga om bland annat copyright, registrerade varumärken, servicemärken, patent, affärshemlighet, moralisk rätt, personlig integritet, publiceringsrätt eller annan immateriell tillgång eller egendomsrätt, innehåller material som är olagligt inklusive förtal och pornografi, exploaterar eller på annat sätt skadar minderåriga, bryter mot eller förespråkar brott mot någon lag eller bestämmelse, alternativt överträder dessa Villkor.
  2. Vår rätt att använda Ditt innehåll. Vi får använda Ditt innehåll på en rad olika sätt, inklusive att visa det offentligt, omformatera det, införliva det i reklam och andra verk, skapa omarbetningar från det, marknadsföra det, distribuera det eller låta andra göra detsamma i förbindelse med deras egna webbplatser och mediaplattformar (”Övriga medier”). Sålunda beviljar du oss härmed oåterkalleligen globala och för all framtid gällande, icke-exklusiva, royaltyfria, överlåtliga, återlicensierbara och överförbara rättigheter att använda Ditt innehåll i vilket som helst syfte. Vänligen observera att du oåterkalleligen också beviljar Tjänstens och Övriga mediers användare rätten att få tillgång till Ditt innehåll i anslutning till deras användning av Tjänsten och alla Övriga media. Slutligen avstår du och undantas oåterkalleligen från alla anspråk och hävdanden gentemot Yelp och dess användare med avseende på moralisk rätt eller tillskrivning i samband med Ditt innehåll. Med ”använda” menar vi bruka, kopiera, publikt framställa eller visa, återskapa, distribuera, ändra, översätta, ta bort, analysera, kommersialisera och skapa omarbetningar av Ditt innehåll.
  3. Ägarförhållande. I relationen mellan dig och Yelp är du ägare till Ditt innehåll. Vi är ägare till Yelps innehåll inklusive men inte begränsat till visuella gränssnitt, interaktiva funktioner, grafik, design, kompilering (vilket bland annat inbegriper att välja ut, samordna, sammanställa och arrangera Användares innehåll och övrigt Tjänsteinnehåll), programkod, produkter, mjukvara, sammanställda stjärnbetyg och bedömningar och Tjänstens alla andra delar och komponenter med undantag för Ditt innehåll, Användares innehåll och Tredjepartsinnehåll. Vi är också ägare till copyright, registrerade varu- och tjänstemärken, produktnamn, affärshemligheter och övriga immaterial- och äganderättigheter i hela världen med koppling till Yelps innehåll och Tjänsten, som skyddas av lagar om upphovsrätt (copyright), marknadsföringskoncept (”trade dress”), patent, varumärken och alla andra tillämpliga lagar om immaterial- och äganderätt. I detta avseende får du inte sälja, licensiera, kopiera, publicera, ändra, reproducera, distribuera, skapa omarbetningar eller anpassningar av, publikt visa eller på något annat sätt använda eller exploatera Yelps innehåll vare sig i sin helhet eller till del utom vad som uttryckligen godkänts av oss. Om det inte uttryckligen och otvetydigt anges här, ger vi dig inte någon särskild direkt eller indirekt rättighet, och alla rättigheter på och till Tjänsten och Yelps innehåll behålls av oss.
  4. Annonsering. Yelp och dess licenstagare kan visa annonser, betalt innehåll och annan information publikt i närheten av eller i samband med Ditt innehåll. Du har inte rätt till ersättning för sådan annonsering. Det sätt som sådan annonsering sker på samt dess form och omfattning kan ändras utan att du personligen får någon förvarning.
  5. Övrigt. Användares innehåll (inklusive sådant som kan ha skapats av användare som varit anställda på eller arbetat enligt avtal för Yelp) återger inte nödvändigtvis Yelps åsikter. Utom vad lagen ställer krav på, har vi ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla kopior på Ditt innehåll och vi garanterar ingen sekretess i fråga om Ditt innehåll. Med undantag för när det händer i enlighet med Yelps “Verifierad licens”-program, vill Yelp inte försöka att verifiera någon licens som lokala företag eller företrädare för dessa företag kan ha, och konsumenter bör fråga dessa företag direkt angående eventuella licenser. Företag vars licens har verifierats av Yelp, har fått ett “Verifierad licens”-märke på sin företagssida på Yelp.
  6. Moderering av innhåll. Med undantag för vad som krävs enligt lag förbehåller vi oss rätten att granska, ta bort, redigera eller återställa användarinnehåll efter eget gottfinnande av vilket skäl som helst eller utan något skäl, och utan att meddela dig. Vi kan exempelvis ta bort en recension om vi anser att den bryter mot våra Riktlinjer för innehåll. Om du är bosatt i Europeiska unionen kan du gå hit för att få mer information om Yelps processer för innehållsmoderering, överklaganden och klagomålshantering, i enlighet med förordningen om digitala tjänster.
 6. BOKNINGAR OCH TRANSAKTIONER
  1. Allmänt. Genom Tjänsten kan du få tillgång till funktioner som ger dig möjlighet att göra bokningar eller transaktioner online med lokalföretag, exempelvis att boka bord på restaurang, boka spa, beställa hem mat eller boka tider. Det kan hända att dessa funktioner tillhandahålls av Yelps tredjepartspartner, bland annat med hjälp av iframes eller dylika format, och att deras användning omfattas av andra eller ytterligare villkor som presenteras för dig i samband med boknings- eller transaktionsprocessen. Vänligen observera att sådana tredjepartspartner och/eller lokalföretag ansvarar själva för att fullfölja sådana bokningar och transaktioner.
  2. Betalningar och avbokningar. Det kan hända att du måste tillhandahålla dina kreditkortsuppgifter för att bekräfta en bokning och i så fall kommer du att bekosta eventuella tillämpliga avgifter, inklusive avbokningsavgifter och så kallade ”no-show”-avgifter i enlighet med aktuella lokalföretags avbokningspolicy som finns tillhanda vid tiden för bokningen. Du godkänner att Yelp kan påskynda sådana betalningar och avgifter för aktuella lokalföretags räkning.
  3. Kuponger. Samtliga kuponger som Yelp kan komma att utfärda för användning i samband med Tjänsten är icke-överförbara (såvida inte lagen ställer sådant krav), icke-inlösbara mot kontanter eller annan form av ersättning och förfaller automatiskt trettio (30) dagar efter respektive utfärdandedatum såvida inte annat anges. Om ditt konto stängs ner kommer du inte att kunna använda icke-förfallna eller oanvända kuponger och varje sådan kupong kommer automatiskt att tappa sin giltighet och vara omöjlig att inlösa såvida inte lagen ställer sådant krav.
 7. UTFÄSTELSER OCH GARANTIER
  Vi har ingen skyldighet att å dina vägnar vidmakthålla respekten för Villkoren gentemot någon annan användare. Vi uppmanar dig att informera oss om du tror att en annan användare bryter mot villkoren, men förbehåller oss rätten att undersöka och vidta åtgärder efter eget gottfinnande.
  1. Du utfäster dig och garanterar:
   1. att du har läst och förstått våra Riktlinjer för innehåll;
   2. att du har läst och förstått vår Sekretesspolicy, varvid du samtycker till att dina personuppgifter överförs till och behandlas i USA ifall du använder Tjänsten utanför USA; samt
   3. att du har läst och förstått våra Villkor för evenemang innan du närvarar något av de evenemang som finns förtecknade i Tjänsten.
  2. Du utfäster dig och garanterar dessutom att du inte kommer att använda Tjänsten och inte heller hjälpa, uppmuntra eller göra det möjligt för andra att använda Tjänsten för något av följande:
   1. överträda våra villkor, däribland våra Riktlinjer för innehåll och Villkor för evenemang;
   2. lägga upp falska eller nedsättande recensioner, utbyta recensioner med andra, alternativt betala någon eller ta betalt själv för att lägga upp, låta bli att lägga upp eller ta bort en recension;
   3. kränka någon tredje parts rättigheter inklusive alla brott mot konfidentialitet, copyright, registrerade varumärken, patent, affärshemlighet, moralisk rätt, personlig integritet, publiceringsrätt eller annan immateriell tillgång eller egendomsrätt;
   4. hota, trakassera, skada eller ofreda andra eller främja bigotteri eller diskriminering;
   5. främja en aktör eller annan kommersiell satsning eller händelse eller på annat sätt använda Tjänsten i kommersiella syften utom i samband med ett företagskonto i enlighet med Företagsvillkoren;
   6. sända massmeddelanden eller undersökningar, vare sig av kommersiell typ eller annan, ägna dig åt nyckelordsspamning eller på annat sätt försöka manipulera Tjänstens sökresultat, rekommendationsmjukvara (enligt definitionen i Företagsvillkoren nedan) eller någon tredje parts webbplats;
   7. begära personlig information från minderåriga eller skicka eller överföra pornografi;
   8. bryta mot tillämpliga lagar;
   9. förändra, anpassa, bevilja, kopiera, distribuera, översätta, skapa omarbetningar eller anpassningar av, publicera publikt, sälja, vidareförsälja eller på annat sätt exploatera Tjänsten eller Tjänstens innehåll (förutom Ditt innehåll) utan uttryckligt godkännande från Yelp;
   10. använda någon robot, spider, applikation för platssök eller apportering eller andra automatiserade anordningar, processer eller hjälpmedel för att komma åt, inhämta, kopiera eller indexera någon del av Tjänsten eller något Tjänstens innehåll med undantag för vad som uttryckligen tillåtits av Yelp (till exempel, vad som beskrivs på www.yelp.com/robots.txt);
   11. återskapa någon del av Platsen, såvida inte tillämplig lag förbjuder denna restriktion, i vilket fall du går med på att ge oss 30 dagars skriftligt varsel här;
   12. avlägsna eller ändra någon notering om copyright, registrerat varumärke eller annan egendomsrätt som visas på någon del av Tjänsten eller på något utskrivet eller kopierat material från Tjänsten;
   13. registrera, behandla eller utvinna information om användare;
   14. tillgå, insamla eller indexera någon del av Tjänsten i syfte att konstruera eller sprida en sökbar databas över recensioner;
   15. omformatera eller inbädda någon del av Tjänsten;
   16. vidta någon åtgärd som inför eller kan införa, efter eget gottfinnande, orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Yelps tekniska infrastruktur eller på annat sätt skapar för stora trafikkrav på Tjänsten;
   17. försöka skaffa obehörig tillgång till Tjänsten, användarkonton, datorsystem eller nätverk anslutna till Tjänsten genom hackning, lösenordsinbrytning eller andra hjälpmedel;
   18. använda Tjänsten eller Tjänstens innehåll för att överföra datavirus, maskar (worms), funktionsfel, trojanska hästar, skadlig kod, spionprogram, skadeprogram eller andra data av destruktiv eller skadlig beskaffenhet;
   19. använda utrustning, program eller rutin som ingriper i Tjänstens avsedda funktion eller på annat sätt försöka ingripa i Tjänstens avsedda funktion;
   20. använda Tjänsten för att inkräkta på något datanätverks säkerhet, knäcka lösenord eller säkerhetskrypteringskoder, avbryta eller ingripa i eller på annat sätt orsaka skada på Tjänsten eller Tjänstens innehåll; eller
   21. ta bort, kringgå, förstöra, skada eller på annat sätt ingripa i någon av Tjänstens säkerhetsrelaterade funktioner, funktioner som hindrar eller begränsar användning eller kopiering av Tjänstens innehåll eller funktioner som vidmakthåller begränsningar i användningen av Tjänsten.
 8. TILLÄGGSPOLICYER OCH TILLÄGGSVILLKOR
  1. Tvist om Copyright och registrerade varumärken. Du godkänner att du ska följa vår immaterialrättspolicy i det att du ska underrätta oss om eventuella tvister om copyright och registrerade varumärken med avseende på Användares innehåll. Du godkänner att vi kan vidarebefordra varje meddelande som skickas med stöd av vår immaterialrättspolicy till den användare som skickat in innehållet i fråga.
  2. Tilläggsvillkor. Din användning av Tjänsten omfattas av varje ytterligare uppsättning villkor, policyer, regler eller riktlinjer som vi kan komma att lägga upp på eller länka till från Tjänsten (”Tilläggsvillkoren”). Samtliga tilläggsvillkor införlivas härmed genom hänvisning med dessa villkor och ska ses som en del av dessa. Om du har ett företagskonto är det Företagsvillkoren nedan som gäller för dig.
 9. FÖRSLAG OCH FÖRBÄTTRINGAR
  Genom att tillsända oss idéer, uppslag, dokument eller förslag (”feedback”), godkänner du (i) att din feedback inte får innehålla någon konfidentiell eller skyddad tredjepartsinformation, (ii) att vi inte har någon direkt eller indirekt skyldighet till konfidentiell hantering av din feedback, (iii) att vi redan kan ha något som liknar din feedback under beaktande eller utveckling, (iv) att vi inte har någon skyldighet att granska, beakta eller implementera din feedback eller återlämna till dig hela eller en del av din feedback samt (v) att du beviljar oss en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, för all framtid gällande, global, överlåtlig, återlicensierbar och överförbar licens att använda, ändra, skapa omarbetningar av, publicera, distribuera och återlicensiera din feedback och att du oåterkalleligen avstår och undantas från alla anspråk och hävdanden gentemot Yelp och dess användare med avseende på moralisk rätt eller tillskrivning i samband med Din Feedback.
 10. TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER
  Tjänsten kan hysa Tredjepartsinnehåll eller omfatta länkar till andra webbplatser eller applikationer (var för sig en ”tredjepartstjänst”). Vi varken kontrollerar eller anammar Tredjepartsinnehåll eller Tredjepartstjänster. Du godkänner att vi inte är ansvariga för tredjepartsinnehålls eller tredjepartstjänsters tillgänglighet, riktighet eller innehåll. Du använder och tror på tredjepartsinnehåll och tredjepartstjänster på egen risk.
  Det kan hända att en del av de tjänster som tillgängliggörs via Tjänsten och via Tredjepartstjänster omfattas av tredje parters ytterligare användarvillkor, sekretesspolicyer, villkor och upplysningar för licensiering samt övriga villkor och policyer, inklusive bland annat dem som anges här. Det är ditt eget ansvar att bekanta dig med eventuella tillämpliga tredjepartsvillkor.
 11. SKADESLÖSHET
  Du godkänner att Yelp, dess moderbolag, dotterbolag, filialer, intresseföretag, leverantörer, licensgivare och affärspartner samt envars respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, uppdragstagare och företrädare (sammantaget ”Yelpenheter”) ska gottgöras, försvaras och hållas skadeslösa mot tredje parters anspråk, rättsliga åtgärder, fordringar, förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive bland annat advokat- och rättegångskostnader) som föranletts av eller hänför sig till:(i) att du fått tillgång till eller använt Tjänsten, inklusive Ditt innehåll, (ii) att du överträtt Villkoren, (iii) att du försummat de utfästelser och garantier du givit enligt dessa Villkor, (iv) produkter eller tjänster du köpt eller förvärvat i samband med Tjänsten, (v) dina egna produkter eller tjänster eller att du marknadsfört eller tillhandahållit dessa till slutanvändare, alternativt (vi) att du eller någon tredje part som använt ditt konto inkräktat på någon annan persons eller entitets immateriella eller övriga rättigheter. Yelp förbehåller sig rätten att på din bekostnad, ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av varje fråga för vilken du är skyldig att gottgöra oss och du godkänner att samarbeta med vårt försvar mot anspråken. Du godkänner att inte avgöra sådana frågor utan Yelps föregående skriftliga samtycke. Yelp kommer tillämpa rimliga ansträngningar för att meddela dig om varje anspråk, aktivitet eller åtgärd av denna typ så fort man fått kännedom om det.
 12. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR AV SKADESTÅNDSANSVAR
  LÄS DETTA AVSNITT NOGA DÅ DET BEGRÄNSAR YELPENHETERNAS ANSVAR GENTEMOT DIG. VART OCH ETT AV FÖLJANDE DELAVSNITT ÄR TILLÄMPLIGT ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING DET ÖVERENSSTÄMMER MED GÄLLANDE LAG. INGENTING HÄRI ÄR AVSETT ATT BEGRÄNSA NÅGON RÄTTIGHET SOM DU KAN HA SOM INTE RÄTTSLIGT KAN BEGRÄNSAS. GENOM ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN INTYGAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR, INKLUSIVE DETTA AVSNITT. DU GER UPP FAKTISKA JURIDISKA RÄTTIGHETER GENOM ATT SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR.
  1. TJÄNSTEN OCH TJÄNSTENS INNEHÅLL TILLGÄNGLIGGÖRS UTAN GARANTI, UTAN ANSVAR FÖR FEL OCH I BEFINTLIGT SKICK, MED DEN UTTRYCKLIGA ÖVERENSKOMMELSEN ATT YELPENHETERNA MÖJLIGTVIS INTE ÖVERVAKAR, KONTROLLERAR ELLER GRANSKAR ANVÄNDARES INNEHÅLL ELLER TREDJEPARTSINNEHÅLL. SÅLUNDA ANVÄNDER DU TJÄNSTEN EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. YELPENHETERNA UTFÄRDAR INGA PÅSTÅENDEN ELLER LÖFTEN MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTENS KVALITET, FULLSTÄNDIGHET, RIKTIGHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET, DESS SÄKERHET, INKLUSIVE BLAND ANNAT SÄKERHETEN ANGÅENDE DINA DATA, ELLER TJÄNSTENS INNEHÅLL. FÖLJAKTLIGEN MÅ YELPENHETER INTE STÄLLAS TILL ANSVAR FÖR EVENTUELL PERSONSKADA ELLER ÖVRIG FÖRLUST ELLER SKADA SOM SKULLE KUNNA UPPSTÅ I SAMBAND TILL EXEMPEL MED ATT TJÄNSTEN INTE FUNGERAR, ATT BATTERIET TAGIT SLUT ELLER MED ANNAT FEL I ENHETER SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN, MED TJÄNSTENS OTILLGÄNGLIGHET, MED SÄKERHETSMÄSSIGA SÅRBARHETER, ALTERNATIVT I SAMBAND MED DIN TILLTRO TILL KVALITETEN, RIKTIGHETEN OCH TILLFÖRLITLIGHETEN HOS ANGIVNA UPPGIFTER, BEDÖMNINGAR OCH RECENSIONER (INKLUSIVE DERAS RESPEKTIVE INNEHÅLL ELLER UTEBLIVNA INNEHÅLL, VILKEN ORDNING DE VISAS I SAMT PÅ VILKET SÄTT), HOS MÄTVÄRDEN ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM FINNS I, ANVÄNDS I ELLER TILLGÄNGLIGGÖRS VIA TJÄNSTEN.
  2. YELPENHETERNA UTFÄRDAR INGA PÅSTÅENDEN ELLER LÖFTEN ANGÅENDE TREDJE PART SÅSOM AKTÖRER ELLER ANNONSÖRER SOM LISTAS I TJÄNSTEN ELLER SOM ERBJUDER VAROR ELLER TJÄNSTER VIA TJÄNSTEN, ALTERNATIVT TJÄNSTENS ANVÄNDARE. YELPENHETERNA ÄR DÄRFÖR INTE ERSÄTTNINGSSKYLDIGA GENTEMOT DIG FÖR PERSONSKADA ELLER ÖVRIG FÖRLUST ELLER SKADA SOM SKULLE KUNNA UPPSTÅ I SAMBAND MED SÅDANA TREDJE PARTERS ÅTGÄRDER ELLER UNDERLÅTENHETER, INKLUSIVE EXEMPELVIS ATT EN ANNAN ANVÄNDARE MISSBRUKAR DITT INNEHÅLL, DIN IDENTITET ELLER DINA PERSONUPPGIFTER ELLER ATT DU HAR EN DÅLIG ERFARENHET AV NÅGON AV DE AKTÖRER ELLER ANNONSÖRER SOM LISTAS ELLER FINNS I TJÄNSTEN. DINA KÖP OCH DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART VIA TJÄNSTEN SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK.
  3. DIN EXKLUSIVA RÄTT OCH GOTTGÖRELSE I HÄNDELSE AV MISSNÖJDHET MED TJÄNSTEN RELATERADE TJÄNSTER ELLER ÖVRIG OLÄGENHET ÄR ATT DU KAN SÄGA UPP OCH AVSLUTA DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN.
  4. YELPENHETERNAS MAXIMALA SAMMANTAGNA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM DU DRABBAS AV I ANSLUTNING TILL TJÄNSTEN ELLER DESSA VILLKOR ÄR BEGRÄNSAD TILL VAD SOM ÄR MEST AV (i) DEN SUMMA SOM DU HAR BETALAT YELPENHETERNA I SAMBAND MED TJÄNSTEN UNDER 12 MÅNADER FÖRE DEN HÄNDELSE SOM LIGGER TILL GRUND FÖR SKULDEN ELLER (ii) 100 USD (ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA).
  5. YELPENHETERNAS SKYLDIGHET BEGRÄNSAS I DEN UTSTRÄCKNING DET ÖVERENSSTÄMMER MED GÄLLANDE LAG, YELPENHETERNA MÅ INTE STÄLLAS TILL ANSVAR FÖR ALL (i) INDIREKT, SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, REPRESSIV, AVSKRÄCKANDE SKADA, SKADA TILL FÖLJD AV TILLIT ELLER ANNAN FÖLJDSKADA, (ii) FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER, (iii) VERKSAMHETSAVBROTT, (iv) SKADA PÅ ANSEENDE, (v) FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA ELLER (vi) SKULD I SAMBAND MED KONSUMENTVARNING AVSEENDE DITT FÖRETAG SOM LAGTS UPP PÅ NÅGON AV YELPS FÖRETAGSSIDOR. AVSTÅENDEN OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DETTA AVSNITT 12 SKA BESTÅ OCH GÄLLA UTAN HÄNSYN TILL TYP AV ÅTGÄRD, ANTINGEN KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING (BLAND ANNAT FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT.
 13. SKILJEFÖRFARANDE, TVISTER OCH LAGVAL
  1. Ifall du är bosatt i USA eller Kanada:
   1. MED UNDANTAG FÖR UTESLUTNA ANSPRÅK: EVENTUELLA ANSPRÅK, ÅTGÄRDER, FÖRFRÅGNINGAR OM BEFRIELSE ELLER TVISTER SOM SKULLE KUNNA UPPSTÅ MELLAN DIG OCH YELP (“ANSPRÅK”) SKA LÖSAS GENOM INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE; DU OCH VI ÄR ÖVERENS OM ATT ENVAR FÅR FRAMFÖRA ELLER TA DEL I ANSPRÅK MOT DEN ANDRE ENDAST I SIN RESPEKTIVE EGENSKAP AV ENSKILD MOTPART OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER PART I NÅGON SOM HELST FORM AV PÅSTÅDD GRUPPTALAN. SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH YELP KOMMIT ÖVERENS OM ANNAT FÅR SKILJEDOMAREN INTE SAMMANSLÅ ELLER SAMMANLÄGGA ANDRA PERSONERS ELLER PARTERS ANSPRÅK I LIKNANDE SAMMANHANG OCH FÖR ÖVRIGT INTE HELLER SITTA SOM ORDFÖRANDE VID NÅGON SOM HELST FORM AV GRUPPTALAN. DU OCH YELP FRÅNSÄGER ER UTTRYCKLIGEN RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG.
   2. Uteslutna anspråk” avser (a) anspråk gjorda av dig eller Yelp som skulle kunna lösas genom småmålsförfarande, förutsatt att domstolen tillåter detta, eller (b) anspråk gällande immateriella rättigheter (till exempel upphovsrätt och varumärken), brott mot Yelps API-användarvillkor (som för tydlighets skull styrs av de villkor) eller brott mot avsnitt 7 ovan (Utfästelser och garantier). Uteslutna anspråk kan föreläggas vid domstol. Eventuella frågor angående skiljeförfarandebestämmelsens omfattning eller giltighet ska lösas av skiljedomaren. Om något anspråk inte kan lösas genom skiljeförfarande i enlighet med denna bestämmelse, ska endast det anspråket lösas genom vanlig domstolsförhandling, och alla andra anspråk är underkastade skiljedom. Trots denna paragraf styrs Företagsanspråk, enligt definitionen i avsnitt 3 under Tilläggsvillkor för företagskonton, av den sektion.
   3. Uteslutna anspråk och anspråk som inte kan lösas genom skiljeförfarande måste lösas genom domstolsförhandling. Kalifornisk lag styr dessa Villkor (i den utsträckning de inte föregrips av eller är i strid med federala lagar), liksom alla sådana Uteslutna anspråk eller anspråk som inte kan lösas genom skiljeförfarande utan hänsyn till lagvalsbestämmelser. Uteslutna anspråk och anspråk som inte kan lösas genom skiljeförfarande underkastas den exklusiva domsrätten och den exklusiva jurisdiktionsorten för statliga och federala domstolar i San Francisco County, Kalifornien, och du godkänner att följa individuell domsrätt vid dessa domstolar med syfte att framlägga något sådant anspråk. 
   4. Skiljeförfaranden ska administreras av amerikanska skiljedomsnämnden (American Arbitration Association) i enlighet med deras aktuella kommersiella skiljedomsregler (Commercial Arbitration Rules). För mer information kan du gå till www.adr.org eller ringa på nummer (800) 778-7879 om du befinner dig i USA. Skiljeförfaranden kan genomföras personligen, genom inlämnandet av handlingar, per telefon eller online. Skiljedomaren kan bevilja dig individuellt skadestånd på samma sätt som en domstol, däribland uttalat eller ålagt, men bara i den utsträckning som krävs för att uppfylla ditt individuella anspråk. 
   5. Om inte skiljedomaren menar att skiljeförfarandet var oseriöst eller tillämpats i olämpligt syfte, vill Yelp betala alla kostnader för framläggning, AAA och skiljedomare. Vi frånsäger oss rätten till att söka ersättning för advokatkostnader och utgifter i samband med ett seriöst skiljeförfarande mellan dig och oss.                                                                              
  2. Ifall du är bosatt i ett land inom EES eller i Schweiz är det irländsk lag som styr dessa villkor liksom varje anspråk som skulle uppstå mellan dig och Yelp.
  3. Du godkänner att varje föreläggande, tredjepartsbegäran om edition (s.k. ”discovery request”) eller annan tredjepartsprocess som är riktad mot Yelp måste avkunnas av eller tas upp hos statliga och federala domstolar i San Francisco County, Kalifornien, och du godkänner att följa dessa domstolars individuella domsrätt för varje relaterat förfarande.
 14. UPPSÄGNING
  1. Du kan när som helst säga upp dessa Villkor genom att stänga ditt konto, upphöra med din tillgång till eller användning av Tjänsten och tillhandahålla Yelp ett meddelande om uppsägning här.
  2. Vi kan stänga ditt konto, upphäva din möjlighet att använda vissa delar av Tjänsten, säga upp eventuella licenser eller tillåtelser du härmed beviljats och/eller stänga av dig helt från Tjänsten, oavsett orsak och utan förvarning därom eller skyldigheter av något slag. Varje sådan åtgärd kan hindra dig att komma åt ditt konto, Tjänsten, Ditt innehåll, Tjänstens innehåll eller annan relaterad information.
  3. Skulle det hända att något av dessa Villkor sägs upp antingen av oss eller av dig, kommer avsnitten 1, 3,  5, 7–15 i Användarvillkoren fortsätta att gälla och vara i kraft.
 15. ALLMÄNNA VILLKOR
  1. Vi förbehåller oss rätten att, oavsett tidpunkt och orsak, ändra, uppdatera eller stänga Tjänsten efter eget gottfinnande utan förvarning eller skyldigheter.
  2. Utom om annat angivits i avsnitt 10 ovan, är ingen del av innehållet häri avsett att påföra, och ska inte heller ses som att den påför, någon tredje part rättigheter eller rättsmedel.
  3. Villkoren innehåller avtalet i sin helhet mellan dig och oss avseende användningen av Tjänsten och ersätter varje tidigare avtal mellan dig och oss om denna sak. Parterna erkänner att man inte kan förlita sig på utfästelser som gjorts men som inte uttryckligen ingår i dessa Villkor.
  4. Eventuell underlåtenhet från Yelps sida att utöva eller genomdriva rättighet eller villkorsbestämmelse utgör inget avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Endera partens underlåtenhet att i vilket som helst hänseende utöva rättighet som medges häri ska inte ses som en avsägelse av ens vidare rättigheter enligt vad som framgår härav. Villkoren må inte avsägas, utom med stöd av skrivelse som avfattats av Yelp.
  5. Om en skiljedomare eller behörig domstol kommer fram till att en villkorsbestämmelse är omöjlig att genomdriva eller ogiltig, ska denna bestämmelse ändras för att återspegla parternas avsikt eller tas bort i minsta möjliga utsträckning så att Villkoren för övrigt består i full kraft och effekt.
  6. Villkoren, och alla rättigheter eller skyldigheter som framgår härav, kan inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig utan Yelps föregående skriftliga samtycke, men kan överlåtas eller överföras av oss utan begränsningar. Varje försök till överlåtelse strider mot Villkoren och kommer att vara ogiltigt.
  7. Du godkänner att ingen form av samriskaffär, partnerskap, anställningsförhållande, ombudsförhållande eller i övrigt särskild eller förtroendemannamässig relation föreligger mellan dig och Yelp till följd av dessa Villkor eller din användning av Tjänsten.
  8. Avsikten med Villkorens avsnittsrubriker är endast att underlätta och har ingen juridisk eller avtalsmässig funktion.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland; CRO-nr: 484943; VAT-nr: IE 9753764M; Ansvarig: E. Jajeh (US); Kontakt, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. är ett aktiebolag registrerat i Irland.

TILLÄGGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSKONTON

Senast uppdaterat den 13 december 2019.

Följande villkor (”Företagsvillkor”), jämte Användarvillkoren ovan, styr din tillgång till och användning av ditt företagskonto. Vid konflikt mellan dessa Företagsvillkor och Användarvillkoren, gäller Företagsvillkoren. Om du köpt produkter eller tjänster från Yelp för ditt företags räkning (t.ex. annonserings- eller affärsverktyg), är det respektive köpevillkor som gäller vid eventuell konflikt med dessa Företagsvillkor. Ord i versaler som används men inte definieras i dessa Företagsvillkor har den innebörd som beskrivs i Användarvillkoren. Genom att skapa, få tillgång till eller använda ditt företagskonto, godkänner du dessa Företagsvillkor och ingår ett juridiskt bindande avtal med Yelp. Du har ingen rättighet att skapa, få tillgång till eller använda ett företagskonto om du inte godkänner dessa Företagsvillkor.

VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA FÖRETAGSVILLKOR, DÅ DE FÖRESKRIVER ATT TVISTER LÖSES PÅ INDIVIDUELL BASIS GENOM SKILJEFÖRFARANDE HELLRE ÄN GENOM RÄTTEGÅNG ELLER GRUPPTALAN OCH DESSUTOM BEGRÄNSAR DE RÄTTSMEDEL SOM FINNS DIG TILLHANDA VID EVENTUELL TVIST. 

Skulle det hända att något av dessa Företagsvillkor sägs upp antingen av oss eller av dig, kommer Företagsvillkoren i sin helhet fortsätta att gälla och vara i kraft.

 1. KRAV, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER
  1. För att få tillgång till eller använda Tjänsterna, godkänner du:
   1. att du har behörighet att handla å vägnar av det eller de företag som är kopplade till, eller som du har tagit kontroll över genom ditt företagskonto och binda varje sådant företag (inklusive eventuella motsvarande företagsenheter) till Företagsvillkoren (ditt/dina ”Företag”);
   2. att din tillgång till eller användning av företagswebbplatsen endast sker i din egenskap av auktoriserad företrädare för ditt Företag;
   3. att du inte ska använda konsumentwebbplatsen inom ramen för företagsverksamheten, vilket inbegriper att flagga recensioner om ditt Företag eller skicka meddelanden till personer som recenserat ditt Företag;
   4. att ditt Företag efterlever tillämplig lagstiftning samt varken erbjuder, gör reklam om, säljer eller hyr ut olagliga produkter och/eller tjänster;
   5. att du ger Yelp en icke-överförbar, icke-exklusiv, royaltyfri begränsad licens att visa din officiella hemsida på Tjänsten, eller möjliggöra dess visning med hjälp av iframes eller annan inbäddningsteknologi;
   6. att du godkänner att vi kan kontakta dig, bland annat per telefon eller via e-post, med hjälp av de kontaktuppgifter som du tillhandahåller oss eller offentliggör eller som vi registrerat i samband med ditt Företag, och att vår kommunikation med dig (bland annat telefonsamtal) kan av kvalitetsskäl komma att övervakas och spelas in;
   7. att du förstår att vi kommer att kunna visa inspektionsomdömen för ditt företag, och kan lägga till en Konsumentvarning angående detta inspektionsomdöme på ditt företags företagssida;
   8. att du förstår och accepterar att vi kan dela vissa samlade eller på annat sätt avidentifierade uppgifter om dina svar på Offertförfrågningar med andra företag, till exempel det totala antalet företag som har svarat på en förfrågan och hur snabbt de svarade; och
   9. att du förstår och erkänner att klausuler om förtal som ingår i vissa konsumentavtal, som till exempel klausuler som ämnar begränsa eller förbjuda recensioner (inklusive bestämmelser om att konsumenter ska straffas för att ha lagt upp recensioner) om ditt Företag, är förbjudna enligt kalifornisk lag (Cal. Civil Code § 1670.8) och enligt federala lagen om rättvisa med avseende på konsumentrecensioner (Consumer Review Fairness Act – 15 U.S. Code § 45b) samt att du godkänner att under inga omständigheter ta med sådana klausuler i dina konsumentavtal eller i övrigt försöka genomdriva klausuler om förtal eller begränsning av yttrandefrihet mot konsumenter. Du förstår att vi kan offentligt meddela konsumenter, bland annat genom att lägga till en Konsumentvarning på ditt företags företagssida, om vi uppriktigt menar att ditt företag använder sig av sådana klausuler.
  2. Du utfäster dig och garanterar att du inte kommer att göra och inte heller bemyndiga eller förmå annan part att göra något av följande:
   1. erbjuda något som helst såsom rabatter, gåvor, återbetalningar, presentkort, tävlingspass eller erbjudanden eller incitament i utbyte mot att mottagaren lägger upp recensioner om ditt Företag, alternativt förhindra eller ta bort recensioner, varvid du förstår och erkänner att Yelp kan genom sina konsumentvarningar underrätta konsumenter om sådana initiativ och om övriga försök att erhålla, förhindra eller ta bort recensioner;
   2. förleda eller uppmana dina konsumenter till att lämna recensioner;
   3. skriva recensioner eller rösta upp/ned Innehåll (t.ex. rösta upp användarrecensioner som användbara, roliga eller coola) om ditt Företag eller ditt Företags konkurrenter;
   4. betala eller förmå någon att lägga upp, låta bli att lägga upp eller ta bort recensioner eller i övrigt försöka kringgå Yelp rekommendationsmjukvara (enligt definitionen nedan) eller bedrägerispårningssystem;
   5. försöka generera automatiserade, bedrägliga eller i övrigt ogiltiga annonsintryck, förfrågningar, omvandlingar, annonsklick eller annat;
   6. använda automatiserade medel för eller former av dataskrapning för att komma åt, begära eller i övrigt samla in Yelps data, innehåll och/eller recensioner från konsumentplatsen eller företagsplatsen, med undantag för vad som uttryckligen tillåtits av Yelp (till exempel, vad som beskrivs på www.yelp.com/robots.txt);
   7. använda något som helst av Yelps registrerade varumärken eller servicemärken på vilket som helst sätt utan Yelps föregående skriftliga samtycke; eller
   8. göra missvisande framställningar i fråga om din identitet eller anslutning till vem som helst i samband med Yelp.
  3. Du förstår och erkänner att Yelp låter konsumenter lägga upp innehåll om ditt företag, inklusive bilder, bedömningar, och recensioner. Du förstår och erkänner att Yelp använder automatiserad programvara i sin strävan att framhäva de mest tillförlitliga och användbara recensionerna medan man vill ge mindre rum för andra recensioner (”rekommendationsmjukvara”). Du förstår och erkänner att rekommendationsmjukvaran kan ibland komma att kuva berättigade recensioner eller ej upptäcka oberättigade recensioner, trots att Yelp använder programmet i strävan mot att identifiera eventuellt mindre användbara recensioner. Du förstår och erkänner att annonsköp eller övriga betalda funktioner från Yelp inte har någon inverkan på rekommendationsmjukvaran och ger dig inte heller någon tillåtelse eller möjlighet att direkt eller indirekt ändra recensioner eller påverka huruvida de visas samt var och hur.

   Följande avsnitt 2 och 3 gäller endast om du är bosatt i USA eller Kanada:

 2. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR AV SKADESTÅNDSANSVAR
  LÄS DETTA AVSNITT NOGA DÅ DET BEGRÄNSAR YELPENHETERNAS ANSVAR GENTEMOT DIG. FÖR TYDLIGHETS SKULL KLARGÖRS ATT FÖLJANDE GÄLLER SOM TILLÄGG TILL DE FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR AV SKADESTÅNDSANSVAR SOM ANGIVITS I AVSNITT 12 I VILLKOREN.
  Federala lagen om anständighet vid kommunikation (Communications Decency Act – 47 U.S. Code § 230) begränsar det ansvar som interaktiva datatjänster såsom Yelp åtar sig för sin medverkan i publicerandet av Tredjepartsinnehåll, däribland konsumentrecensioner. Dessutom kan så kallade ”anti-SLAPP”-lagar, såsom Cal.Civ.Proc.Code §425.16 i Kalifornien, ställa krav på att du betalar för Yelps advokatkostnader ifall du försöker påföra Yelp sådant ansvar genom rättsliga förfaranden.
 3.  SKILJEFÖRFARANDE, TVISTER OCH LAGVAL
  FÖR TYDLIGHETS SKULL KLARGÖRS ATT EVENTUELLA ANSPRÅK STÄLLDA AV DIG ELLER YELP STYRS AV DETTA AVSNITT. VARJE ANSPRÅK SOM INTE UNDERKASTAS DETTA AVSNITT STYRS I STÄLLET AV AVSNITT 13 I VILLKOREN

  Med undantag för Uteslutna anspråk, ska varje motstridighet eller anspråk som uppstår i samband med eller hänför sig till: (a) dessa Villkor, brott mot dessa eller (b) din tillgång till eller användning av ditt företagskontos Företagsplats (varje motstridighet eller anspråk fortsättningsvis ett ”Företagsanspråk”), lösas genom skiljeförfarande hos amerikanska skiljedomsnämnden (American Arbitration Association) i enlighet med deras kommersiella skiljedomsregler (Commercial Arbitration Rules) och eventuell skiljedom får överklagas hos domstol som enligt vad som härav framgår är behörig. Skiljedomaren kommer skriftligen att avkunna en rimlig skiljedom där man tar med samtliga faktiska och juridiska slutsatser som legat till grund för skiljedomen. Skiljedomaren har ingen makt över eventuella rättsfel och skiljedomen må ogiltigförklaras eller rättas genom rättslig granskning av domstol som enligt vad som framgår av California Arbitration Act är behörig. “Uteslutna anspråk” avser anspråk gällande immateriella rättigheter (till exempel upphovsrätt och varumärken), eller brott mot avsnitt 7 i Villkoren (Utfästelser och garantier). 

  Företagsanspråk framställs inför en ensam skiljedomare. Skiljeförfaranden äger rum i San Francisco, Kalifornien, men parterna får själva välja huruvida de vill inställa sig i person eller delta per telefon eller genom inlämnandet av handlingar. Skiljeförfarandet styrs av Kaliforniens lagar. Vinnande part har rätt att bli beviljad rimliga advokatkostnader.

  TROTS DET FÖREGÅENDE GODKÄNNER DU OCH SAMTYCKER TILL ATT VARJE FÖRETAGSANSPRÅK SOM INTE UNDERKASTAS SKILJEDOM, INKLUSIVE BLAND ANNAT UTESLUTNA FÖRETAGSANSPRÅK, FÅR OMFATTAS AV INDIVIDUELL OCH EXKLUSIV DOMSRÄTT, OCH DEN EXKLUSIVA JURISDIKTIONSORTEN FÖR STATLIGA OCH FEDERALA DOMSTOLAR I SAN FRANCISCO COUNTY, KALIFORNIEN, DÄR ALLTSÅ DESSA FÖRETAGSVILLKOR GÅR I VERKSTÄLLIGHET.

  DU OCH YELP ÄR ÖVERENS OM ATT ENVAR FÅR FRAMFÖRA ELLER TA DEL I FÖRETAGSANSPRÅK MOT DEN ANDRE ENDAST I SIN RESPEKTIVE EGENSKAP AV ENSKILD MOTPART OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER PART I NÅGON SOM HELST FORM AV PÅSTÅDD GRUPPTALAN. SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH YELP KOMMIT ÖVERENS OM ANNAT FÅR SKILJEDOMAREN INTE SAMMANSLÅ ELLER SAMMANLÄGGA ANDRA PERSONERS ELLER PARTERS FÖRETAGSANSPRÅK I LIKNANDE SAMMANHANG OCH FÖR ÖVRIGT INTE HELLER SITTA SOM ORDFÖRANDE VID NÅGON SOM HELST FORM AV GRUPPTALAN. OM DOMSTOL KOMMER FRAM TILL ATT DETTA AVSNITT ÄR OGILTIG, OMÖJLIG ATT GENOMDRIVA ELLER OLAGA, SKA EVENTUELLT FÖRETAGSANSPRÅK SOM OMFATTAS AV DETTA AVSNITT PRÖVAS AV DOMSTOL OCH INTE AV SKILJEDOMARE.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland; CRO-nr: 484943; VAT-nr: IE 9753764M; Ansvarig: E. Jajeh (US); Kontakt, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. är ett aktiebolag registrerat i Irland.